Δηλητηριώδεις ή επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες στις ζωοτροφές

10.-(1) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Πωλεί υλικό για να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των ζώων ή

(β) έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις με πρόθεση να το πωλήσει για διατροφή των ζώων υλικό που είναι έτοιμο για πώληση ή

(γ) εισάγει υλικό για να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των ζώων,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος αν η δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού αποδειχθεί δι’ αναλύσεως τoυ δείγματος που λήφθηκε από αυτό ότι περιέχει οποιαδήποτε ουσία που καθορίζεται ως δηλητηριώδης ή επικίνδυνη ή ανθυγιεινή για οποιαδήποτε ζώα ή, μέσω της κατανάλωσης προϊόντων από ζώα που τρέφονται με τέτοια υλικά, για τον άνθρωπο.

(2) Αν κατά τη λήψη δικαστικών μέτρων με βάση το εδάφιον (1), το πρόσωπο που κατηγορείται αποδείξει ότι εισήγαγε ή πώλησε το υλικό αυτό ή, σε περίπτωση αδικήματος βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), προτίθετο να πωλήσει αυτό σαν κατάλληλο μόνο για ζώα συγκεκριμένης κατηγορίας, τότε-

(α) Στην περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων για αδίκημα εισαγωγής ή πώλησης, ή κατοχής με σκοπό την πώληση, υλικού που θεωρείται δηλητηριώδες ή ανθυγιεινό ή επικίνδυνο για ζώα το πρόσωπο αυτό δε θα καταδικάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού περιέχει οποιαδήποτε ουσία που είναι δηλητηριώδης ή ανθυγιεινή ή επικίνδυνη μόνο για ζώα διαφορετικής από τη συγκεκριμένη κατηγορία

(β) στην περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων για αδίκημα εισαγωγής ή πώλησης, ή κατοχής με σκοπό την πώληση, υλικού που είναι δηλητηριώδες ή ανθυγιεινό ή επικίνδυνο για τον άνθρωπο, το πρόσωπο αυτό δε θα καταδικάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού περιέχει οποιαδήποτε δηλητηριώδη ή ανθυγιεινή ή επικίνδυνη για τους ανθρώπους μόνο αν ταϊζεται σε ζώα διαφορετικής από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

(3) Αν κατά τη λήψη δικαστικών μέτρων για αδίκημα βάσει του εδαφίου (1), το πρόσωπο που κατηγορείται αποδείξει ότι εισήγαγε ή πώλησε το υλικό αυτό ή, στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ότι προτίθετο να πωλήσει αυτό, για χρησιμοποίηση σύμφωνα με γραπτές οδηγίες που δίδονται από αυτόν προς τον αγοραστή το πρόσωπο αυτό δε θα καταδικάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού περιέχει οποιαδήποτε ουσία δηλητηριώδη ή ανθυγιεινή ή επικίνδυνη για τα ζώα ή τον άνθρωπο μόνο αν χρησιμοποιείται διαφορετικά και όχι σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρείται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο-

(α) Ότι κάθε ουσία καθοριζομένη για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, ή

(β) ότι κάθε ουσία καθοριζομένη για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου που ευρίσκεται στη δειγματοληφθείσα ποσότητα υλικού σε επίπεδο που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια καθώς αυτά θα καθορίζονται,

είναι συστατικό δηλητηριώδες ή ανθυγιεινό ή επικίνδυνο για τα ζώα ή τον άνθρωπο σε σχέση προς τα οποία η ουσία αυτή καθορίζεται με βάση τους Κανονισμούς ως δηλητηριώδης ή ανθυγιεινή ή επικίνδυνη.

(5) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μηνες ή και στις δύο ποινές.