Εξουσία του επιθεωρητή για είσοδο στις κτιριακές εγκαταστάσεις και λήψη δείγματος και καταστροφή ή κατάσχεση ακατάλληλων υλικών

15.-(1) Ο Επιθεωρητής μπορεί καθ’ οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται-

(α) Σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες αυτός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχουν οποιαδήποτε υλικά που προορίζονται να πωληθούν και είναι έτοιμα για πώληση

(β) σε οποιαδήποτε υποστατικά που δε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικιές στα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχουν υλικά που αγόρασε ο κάτοχος των υποστατικών

και ο επιθεωρητής μπορεί να πάρει δείγμα σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο από κάθε υλικό που βρίσκεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά, περιλαμβανόμενου και υλικού που βρίσκεται επάνω σε όχημα, για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι είναι υλικό όπως αυτό αναφέρθηκε στο παρόν άρθρο

(γ) σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά στα οποία παρασκευάζονται ή αυτός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι παρασκευάζονται ζωοτροφές όχι για πώληση που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες ή προσθετικά ζωοτροφών και να πάρει δείγμα κατά τον τρόπο που καθορίζεται για ανάλυση σ’ ότι αφορά μόνο τα προσθετικά ζωοτροφών ή τις ανεπιθύμητες ουσίες όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς.

(2) Επιθεωρητής μπορεί να απαιτήσει από το πρόσωπο που αγόρασε το υλικό-

(α) Να του αποκαλύψει το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή και

(β) να παρουσιάσει και να επιτρέψει σ’ αυτόν να πάρει αντίγραφα-

(i) κάθε γραπτής δήλωσης που παρέλαβε ο αγοραστής με βάση τον παρόντα νόμο

(ii) κάθε εγγράφου ή σήμανσης όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 9,

και κάθε πρόσωπο που χωρίς εύλογη δικαιολογία δε συμμορφώνεται σε τέτοια απαίτηση θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν λίρες.

(3) Επιθεωρητής εισερχόμενος σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να φέρει μαζί του τον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από άλλα πρόσωπα που θα θεωρεί αναγκαίο.

(4) Χωρίς επηρεασμό των καθηκόντων του αναφορικά με τη λήψη δειγμάτων σύμφωνα με καθοριζόμενο τρόπο, ο επιθεωρητής μπορεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου να πάρει δείγμα με άλλο τρόπο παρά με τον καθοριζόμενο από κάθε υλικό που πωλήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των ζώων ή για το οποίο έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι θα πωληθεί ως τέτοιο.

(5) Όπου για σκοπούς λήψης δείγματος από υλικό ο επιθεωρητής παίρνει μέρος απ’ αυτό από ένα ή περισσότερα δοχεία του υλικού που εκτίθενται για λιανική πώληση και καθένα από τα δοχεία δε ζυγίζει περισσότερο των έξι χιλιογράμμων ο κάτοχος του δοχείου ή δοχείων μπορεί να απαιτήσει από τον επιθεωρητή την αγορά του δοχείου ή των δοχείων με το περιεχόμενο από μέρους της αρχής για την οποία αυτός ενεργεί.

(6) Αν οποιοδήποτε υλικό βρεθεί από τον Επιθεωρητή προσβλημένο από μύκητες, σοβαρά προσβλημένο από έντομα ή σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι ακατάλληλο για διατροφή των ζώων ο Επιθεωρητής είναι δυνατό να διατάξει την καταστροφή ή τη διάθεση του κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτός θα θεωρούσε κατάλληλο και μέχρι την καταστροφή ή διάθεση ο Επιθεωρητής είναι δυνατό να το σφραγίσει ή να το ασφαλίσει. Δεδομένου ότι ο παρασκευαστής, πωλητής ή κάτοχος του υλικού είναι δυνατό όπως μέσα σε τρεις ημέρες από την ώρα της κοινοποιήσεως της διαταγής να προσφύγει στον Υπουργό ο επιθεωρητής υποχρεούται να σφραγίσει ή άλλως πως ασφαλίσει το υλικό μέχρι πραγματοποιήσεως δεύτερης επιθεωρήσεως από λειτουργό που διορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό. Η εν λόγω επιθεώρηση πρέπει να διενεργείται μέσα σε επτά ημέρες και ο παρασκευαστής, ο πωλητής, ο κάτοχος του υλικού ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ενεπιστεύθηκε προσωρινά η διαφύλαξη του υλικού πρέπει να το κρατήσει όπως αυτό σφραγίστηκε και ασφαλίστηκε από τον Επιθεωρητή και να μην προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή ή αλλοίωση του υλικού ή της σφραγίδας που φέρει πάνω του.

(7) Κάθε πρόσωπο που κατά παράβαση των προνοιών του εδαφίου (6) προκαλεί οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλαγή του υλικού ή της σφραγίδας που φέρει το υλικό, ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμβάλλεται στη διαφύλαξη του υλικού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.