Εγγραφή εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων

25Α.—(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, σε καμιά εγκατάσταση δεν μπορούν να παρασκευάζονται για να τίθενται σε κυκλοφορία καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα, ή να παρασκευάζονται, για να τίθενται σε κυκλοφορία ή για αποκλειστικά δική της χρήση, σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα, και κανένας ενδιάμεσος δεν μπορεί να συσκευάζει ή εισάγει προς πώληση ή πωλεί ή κατέχει προς πώληση καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα, εκτός αν η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος είναι εγγεγραμμένοι και κατόχοι πιστοποιητικού (που, κατά περίπτωση, θα καλείται 'Πιστοποιητικό Εγγραφής Εγκατάστασης' ή 'Πιστοποιητικό Εγγραφής Ενδιάμεσου'), που εκδόθηκε από το Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.

(2) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής δύναται να εκδίδεται χωριστά για κάθε καθοριζόμενη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί μια εγκατάσταση ή ένας ενδιάμεσος και εφόσον πριν από οποιαδήποτε εγγραφή οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το προσωπικό, ο εφαρμοζόμενος έλεγχος ποιότητας των υλικών, οι συνθήκες παρασκευής και αποθήκευσης, τα τηρούμενα μητρώα καθώς και άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας και την ορθή και ασφαλή παρασκευή των υλικών αυτών συμφωνούν με τους Κανονισμούς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

(3) Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση Πιστοποιητικού Εγγραφής πρέπει να αποτείνονται γραπτώς προς το Συμβούλιο, παρέχοντας πλήρη στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, του προσωπικού, των ελέγχων ποιότητας των υλικών, των συνθηκών αποθήκευσης και άλλων καθοριζόμενων λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικών με την παρασκευή των συγκεκριμένων υλικών.

(4) Τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Εγγραφής ισχύουν για καθοριζόμενη περίοδο και μπορούν να ανανεώνονται από το Συμβούλιο για την ίδια περίοδο και κάτω από τον ίδιο αριθμό Πιστοποιητικού Εγγραφής, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μαζί με το καθοριζόμενο τέλος τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

(5) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης ανανέωσης του πιστοποιητικού και της ημερομηνίας έκδοσης του νέου θεωρείται ως χρόνος νόμιμης ισχύος του πιστοποιητικού.

(6) Πιστοποιητικά Εγγραφής, των οποίων έληξε η ισχύς και δεν έγινε ή δε ζητήθηκε ανανέωσή τους, ανακαλούνται από το Συμβούλιο.

(7) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός καθοριζόμενης χρονικής περιόδου από της υποβολής της αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωση του αιτητή όπως θα καθοριστεί.

(8) Κάθε εγγεγραμμένη εγκατάσταση ή κάθε ενδιάμεσος και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εγγραφής καταγράφονται με τον ίδιο ατομικό αριθμό εγγραφής στο μητρώο (που καλείται 'Μητρώο Εγγεγραμμένων Εγκαταστάσεων' ή 'Μητρώο Εγγεγραμμένων Ενδιάμεσων'), που τηρείται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(9) Πιστοποιητικά Εγγραφής που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οριστικά από το Συμβούλιο σε περίπτωση τερματισμού της δραστηριότητας ή αν αποδειχθεί κατόπιν επιθεώρησης ότι η εγκατάσταση, ή ο ενδιάμεσος, παύουν να πληρούν τους οποιαδήποτε καθοριζόμενη προϋπόθεση της δραστηριότητας και δεν έχουν συμμορφωθεί προς την απαίτηση αυτή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.    (10) Η εισαγωγή, από οιοδήποτε πρόσωπο, υλικού του οποίου η εγκατάσταση παρασκευής χρήζει εγγραφής βάσει του εδαφίου (1) επιτρέπεται εφόσον, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ότι η εγκατάσταση αυτή πληροί τους καθοριζόμενους όρους.

(10) Η εισαγωγή, από οιοδήποτε πρόσωπο, υλικού του οποίου η εγκατάσταση παρασκευής χρήζει εγγραφής βάσει του εδαφίου (1) επιτρέπεται εφόσον, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ότι η εγκατάσταση αυτή πληροί τους καθοριζόμενους όρους.