Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» σημαίνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας όπως καθορίζεται από τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο του 1964∙

«αλλοδαπό πλοίο» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό πλοίο·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει του άρθρου 3·

«BIMCO» σημαίνει το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περιλαμβάνει τον εκτελούντα χρέη Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τους εξουσιοδοτημένους από το Γενικό Διευθυντή λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας·

«Γνωστοποίηση» σημαίνει γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διαχειριστής πληρώματος» σημαίνει τον διαχειριστή πλοίου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος·

«διαχειριστής πλοίου» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων·

«δραστηριότητες παρεμφερείς με τις θαλάσσιες μεταφορές» ή «παρεμφερείς δραστηριότητες» σημαίνει-

(α)  τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα επιλέξιμο πλοίο υπό φόρο χωρητικότητας, που έχουν στενή σχέση με τον πυρήνα των δραστηριοτήτων θαλάσσιων μεταφορών ενός επιλέξιμου ιδιοκτήτη ή επιλέξιμου ναυλωτή, αλλά που αποκλείουν εμπορικές δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης ενός λιμένα που ασκούνται για το κέρδος ή

(β) σε περίπτωση που ο επιλέξιμος πλοιοκτήτης ή ο επιλέξιμος ναυλωτής επιλέξιμου πλοίου υπό φόρο χωρητικότητας είναι μέλος ομίλου εταιρειών, τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον πυρήνα δραστηριοτήτων θαλάσσιων μεταφορών του επιλέξιμου πλοίου, που παρέχονται από άλλο μέλος του ομίλου εταιρειών που είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας,

όπως οι δραστηριότητες αυτές εκάστοτε καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή Επίσημη του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε Γνωστοποίησή του, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική πολιτική και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών∙

«Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ή δραστηριότητα η οποία συνιστά θαλάσσιες μεταφορές ή διαχείριση πληρώματος ή τεχνική διαχείριση επιλέξιμων πλοίων∙

«επιλέξιμο πλοίο» σημαίνει ποντοπόρο πλοίο, το οποίο -

(α) είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς ή εθνικούς κανόνες και κανονισμούς∙ και

(β) είναι νηολογημένο στο νηολόγιο οποιουδήποτε κράτους που είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), το οποίο κράτος είναι αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία∙

και στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πλοία:

(i) πλοία πόντισης καλωδίων, πλοία πόντισης αγωγών∙

(ii) ποντοπόροι βυθοκόροι, ποντοπόρα ρυμουλκά∙

(iii) γερανοφόρα πλοία, αυτοκινούμενες φορτηγίδες∙

(iv) ερευνητικά σκάφη∙

(v) κινητές υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης∙

(vi) πλοία υποστήριξης υπεράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και υγραερίου∙

(vii) πλοία υποστήριξης πολλαπλών σκοπών, πλοία υποστήριξης μη συσκευασμένων φορτίων (break-bulk) και άλλοι τύποι πλοίων υποστήριξης∙

(viii) κρουαζιερόπλοια∙

(ix) εμπορικοί θαλαμηγοί∙

(x) ναυαγωσοστικά πλοία και πλοία επιθαλάσσιας αρωγής∙

(xi) σκάφη περιφρούρησης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς θαλάσσιας προστασίας (maritime security) και για καθαρισμό της θαλάσσιας ρύπανσης∙

(xii) σκάφη για ανέγερση, επιδιόρθωση και αποσυναρμολόγηση ανεμογεννητριών (windmills)∙

(xiii) σκάφη διαχείρισης πάγων∙

(xiv) πλοία ενδιαίτησης για τη διαμονή εργαζομένων σε υπεράκτιες δραστηριότητες∙

(xv)ο ποιοδήποτε πλοίο το οποίο απασχολείται στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το οποίο εμπλέκεται σε ανθρωπιστικές αποστολές ανακούφισης των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ και

(xvi) άλλα είδη σκαφών, όπως εκάστοτε καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ότι συνιστούν επιλέξιμο πλοίο σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική πολιτική-κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ως αποτέλεσμα έγκρισης σχεδίου κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο κατόπιν σχετικής κοινοποίησης του σχεδίου,

αλλά δεν περιλαμβάνονται:

(i) αλιευτικά σκάφη και αλιευτικά σκάφη εργοστάσια·

(ii) ιδιωτικοί θαλαμηγοί και σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για αθλητισμό ή ψυχαγωγία·

(iii) σκάφη τα οποία έχουν κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερική ναυσιπλοΐα·

(iv) μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις και μονάδες αποθήκευσης πετρελαίου (floating storage units) οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για θαλάσσιες μεταφορές·

(v) μη ποντοπόρα ρυμουλκά και μη ποντοπόροι βυθοκόροι·

(vi) σκάφη μόνιμα αγκυροβολημένα τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς ξενοδοχείου ή/και εστίασης (πλωτά ξενοδοχεία ή εστιατόρια)·

(vii) σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ως χώροι τζόγου ή/και καζίνου (πλωτά ή κινούμενα καζίνο)·

(viii) μη αυτοκινούμενες φορτηγίδες·

(ix) άλλα είδη σκαφών, όπως εκάστοτε καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή, σε Γνωστοποίησή του, ότι δεν συνιστούν επιλέξιμο πλοίο σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική πολιτική-κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ως αποτέλεσμα έγκρισης σχεδίου κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο κατόπιν σχετικής κοινοποίησης του σχεδίου∙

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∙

«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» σημαίνει το γεωγραφικό χώρο στον οποίο τυγχάνει εφαρμογής η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«θαλάσσιες μεταφορές» σημαίνει θαλάσσιες μεταφορές αγαθών ή επιβατών εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, μεταξύ λιμένα της Δημοκρατίας και αλλοδαπού λιμένα ή υπεράκτιας εγκατάστασης, ή μεταξύ αλλοδαπών λιμένων ή υπεράκτιων εγκαταστάσεων και στον παρόντα ορισμό περιλαμβάνονται:

(α) δραστηριότητες παρεμφερείς με τις θαλάσσιες μεταφορές, νοουμένου ότι τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές δεν υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση του κάθε επιλέξιμου πλοίου υπό φόρο χωρητικότητας από ένα επιλέξιμο πλοιοκτήτη ή επιλέξιμο ναυλωτή·

(β)  οι ακόλουθες επιλέξιμες για φόρο χωρητικότητας δραστηριότητες:

(i) εργασίες ρυμούλκησης και εργασίες βυθοκόρησης, με βάση όρους που καθορίζονται με Γνωστοποίηση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική πολιτική-κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ως αποτέλεσμα έγκρισης σχεδίου κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο κατόπιν σχετικής κοινοποίησης του σχεδίου·

(ii) κατ’ αναλογίαν εργασίες τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων.

«κοινοτικό πλοίο» σημαίνει πλοίο που -

(α) είναι νηολογημένο σε Κράτος Μέλος και φέρει τη σημαία Κράτους Μέλους σύμφωνα με την νομοθεσία του, και

(β) καθορίζεται με Γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, όπως αυτές εκάστοτε υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Κράτος Μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«Κυπριακό Νηολόγιο» σημαίνει το νηολόγιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο, δυνάμει των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008, και περιλαμβάνει πλοίο αλλοδαπού νηολογίου εγγεγραμμένο στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης δυνάμει του Μέρους VΑ του ιδίου Νόμου·

«Κώδικας ISM» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και την Πρόληψη της Ρύπανσης, ο οποίος υιοθετήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στις 4 Νοεμβρίου 1993, και έγινε υποχρεωτικός βάσει του Κεφαλαίου ΙX της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974/78, όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος υιοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 1997·

«μικρό σκάφος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 3 των περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμών του 1955·

«Μνημόνιο των Παρισίων» σημαίνει το Μνημόνιο Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος του Λιμένα, το οποίο υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982·

«ναυλωτής» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που είναι ναυλωτής πλοίου δυνάμει γυμνής ναύλωσης (bareboat charter) ή ναύλωσης κατά παραχώρηση (demise charter) ή χρονοναύλωσης ή ναύλωσης για ορισμένο ταξίδι, και ιδίως το ναυλωτή του οποίου η βασική και κύρια απασχόληση είναι η εκμετάλλευση ναυλωμένων πλοίων τα οποία ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα με σκοπό τη διενέργεια θαλάσσιων μεταφορών·

«πιστοποιητικό νηολόγησης» σημαίνει το πιστοποιητικό νηολόγησης κυπριακού πλοίου·

«πλοιοκτήτης» σημαίνει τον ιδιοκτήτη πλοίου ή μεριδίου σε αυτό, ο οποίος με βάση τον νόμο είναι εγγεγραμμένος ως ιδιοκτήτης στο νηολόγιο του σχετικού κράτους σημαίας, και στη περίπτωση κυπριακού πλοίου, σημαίνει τον ιδιοκτήτη μεριδίου κυπριακού πλοίου και περιλαμβάνει το ναυλωτή γυμνού πλοίου, παράλληλα νηολογημένου στο Νηολόγιο, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VΑ των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008·

«Σύμβαση MLC» σημαίνει τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία υιοθετήθηκε στη Γενεύη στις 23 Φεβρουαρίου 2006·

«Σύμβαση STCW» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, η οποία κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 και 1995 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 και 1998, όπως αυτή η Σύμβαση εκάστοτε τροποποιείται·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«σύστημα φόρου χωρητικότητας» σημαίνει το σύστημα βάσει του οποίου επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής κυπριακού ή αλλοδαπού πλοίου, ανάλογα με τη περίπτωση, υπόκειται σε ετήσιο φόρο γνωστό ως φόρο χωρητικότητας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ταχύπλοο σκάφος» σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος όπως ορίζεται από τους περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμους του 1992 έως 2001, ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία που αντικαθιστά αυτούς·

«υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την επιλογή και πρόσληψη του πληρώματος πλοίου, περιλαμβανομένης της διευθέτησης πληρωμών και ασφαλειών του πληρώματος,

(β) τη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας του Κράτους της σημαίας του πλοίου ως επίσης και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο έχουν ικανοποιηθεί σχετικά με τα επίπεδα στελέχωσης, βαθμού, προσόντων και πιστοποίησης του πληρώματος και των κανονισμών εργοδότησης, περιλαμβανομένης της φορολογίας πληρώματος, πειθαρχίας και άλλων απαιτήσεων,

(γ) τη διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από προσοντούχο ιατρό ο οποίος πιστοποιεί ότι αυτοί είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί και ότι έχουν στην κατοχή τους έγκυρα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κράτους της σημαίας,

(δ) τη διευθέτηση της μεταφοράς του πληρώματος, περιλαμβανομένου και του επαναπατρισμού,

(ε) την εκπαίδευση του πληρώματος και την επίβλεψη της ικανότητας του,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων» σημαίνει υπηρεσίες που παρέχει διαχειριστής πλοίου προς πλοιοκτήτη ή ναυλωτή γυμνής ναύλωσης, με βάση σχετική γραπτή συμφωνία διαχείρισης πλοίου, σε σχέση με υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και/ ή με υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης του πλοίου·

«υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την παροχή υπηρεσιών ναύλωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης και διαπραγμάτευσης χρήσης του πλοίου και της σύναψης συμφωνιών ναύλωσης ή άλλων συμφωνιών που σχετίζονται με τη χρήση του πλοίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοιοκτήτη,

(β) την πληρωμή στους πλοιοκτήτες όλων των μισθωμάτων και ναύλων και οποιωνδήποτε άλλων ποσών τα οποία δικαιούνται οι πλοιοκτήτες και προέρχονται από τη χρήση του πλοίου,

(γ) την παροχή προϋπολογισμών ταξιδιού, λογαριασμών, του υπολογισμού μισθωμάτων, ναύλων και επισταλιών (demurrage) ή/ και αμοιβών εξοικονόμησης σταλιών (despatch moneys) που οφείλονται στους ή από τους ναυλωτές του πλοίου,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την παροχή ικανού προσωπικού για την επίβλεψη της συντήρησης και διατήρησης της γενικής αποδοτικότητας του πλοίου,

(β) τη διευθέτηση και επίβλεψη του δεξαμενισμού, επισκευών, μετατροπών και γενικά της συντήρησης του πλοίου στα επίπεδα που απαιτούνται από τη νομοθεσία του Κράτους της σημαίας του πλοίου και των περιοχών που θα εμπορεύεται, και με όλες τις απαιτήσεις και υποδείξεις του νηογνώμονα του πλοίου,

(γ) τη διευθέτηση της προμήθειας των απαραίτητων εφοδιασμών, ανταλλακτικών και λιπαντέλαιων,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου, όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«Υφυπουργός Ναυτιλίας» ή «Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω που διορίζεται και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο∙

«Υφυπουργείο Ναυτιλίας» ή «Υφυπουργείο» σημαίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο·

«φορολογικός κάτοικος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας κατά την έννοια των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009·

«φορολογικό έτος» σημαίνει την περίοδο των 12 μηνών που αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους·

(2) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι χρησιμοποιούμενοι στον παρόντα Νόμο όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμοι του 1963 μέχρι 2005, και οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963 μέχρι 2002.

Υποχρέωση εξουσιών και καθηκόντων

3.-(1)(α) Ο Υφυπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον ίδιο ή την Αρμόδια Αρχή-

(i) στο Γενικό Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας∙

(ii) σε πρόσωπο που υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υφυπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά την διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(β) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν στο Γενικό Διευθυντή.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Γενικός Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του προσώπου που διενήργησε τη μεταβίβαση.

(3) Ο Υφυπουργός και ο Γενικός Διευθυντής δύναται έκαστος να τροποποιούν και να ανακαλούν μεταβίβαση που έκαναν δυνάμει του εδαφίου (1), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ
Τέλη και δικαιώματα

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 65 (2), αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν κυπριακά πλοία , ακτοπλοϊκά σκάφη, μικρά σκάφη και ταχύπλοα σκάφη, τα διάφορα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται για τη νηολόγηση - εγγραφή αυτών, για πράξεις νηολογίου, επιθεωρήσεις ασφάλειας, πιστοποιήσεις ασφάλειας και για άλλες σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 62. Τέλη και δικαιώματα, αναφορικά με διαφορετικές κατηγορίες σκαφών ή/και υπηρεσιών, δύνανται να ρυθμίζονται με ξεχωριστούς κανονισμούς.

Για σκοπούς υπολογισμού των τελών αυτών, όπου εφαρμόζεται, ολική χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του κυπριακού πλοίου και, μετά την καταμέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταμετρήσεως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δυο, το τέλος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το πιστοποιητικό καταμετρήσεως.

(2) Για κάθε κυπριακό πλοίο, καταβάλλεται από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του στο Γενικό Διευθυντή ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων ευρώ (€300), καλούμενο «Ετήσιο Τέλος Διαχείρισης Νηολογίου». Ο τρόπος επιβολής και είσπραξης του εν λόγω τέλους καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Σύστημα φόρου χωρητικότητας

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, επί επιλέξιμων πλοιοκτητών, επιλέξιμων ναυλωτών και επιλέξιμων διαχειριστών, οι οποίοι αναφέρονται στα άρθρα 6, 18 και 28 επιβάλλεται και εισπράττεται ετήσιος φόρος καλούμενος ως φόρος χωρητικότητας, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τη καθαρή χωρητικότητα των πλοίων που τους ανήκουν, που ναυλώνουν ή διαχειρίζονται αντίστοιχα, όπως καθορίζεται στα άρθρα 9, 13, 15, 21, 23, 25 και 31.

(2) Ο φόρος χωρητικότητας θα βεβαιώνεται και καταβάλλεται στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Επιλέξιμοι πλοιοκτήτες

6.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι ακόλουθοι θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες οι οποίοι υπόκεινται σε ετήσιο φόρο καλούμενο ως φόρο χωρητικότητας:

(α) ο πλοιοκτήτης κυπριακού πλοίου, νοουμένου ότι το πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(β) ο πλοιοκτήτης κοινοτικού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7, νοουμένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και το πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(γ) ο πλοιοκτήτης στόλου, που αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7, νοουμένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και τα εν λόγω πλοία είναι επιλέξιμα πλοία τα οποία απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, και περαιτέρω νοουμένου ότι πληρούται το άρθρο 15·

(δ) για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, πλοιοκτήτης ο οποίος επωφελείται του συστήματος φόρου χωρητικότητας από την 1η Ιανουαρίου 2020 θεωρείται επιλέξιμος πλοιοκτήτης σε περίπτωση που επιλέξιμο πλοίο του έχει εκναυλωθεί υπό όρους ναύλωσης «γυμνού» πλοίου (bareboat charter), εάν:

(i) το πλοίο έχει εκναυλωθεί γυμνό σε ναυλωτή που αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου εταιρειών του πλοιοκτήτη (συναλλαγή εντός ομίλου- intra-group transaction)· ή

(ii) ο πλοιοκτήτης αποδεικνύει, προς ικανοποίηση του Γενικού Διευθυντή, ότι το πλοίο εκναυλώθηκε γυμνό λόγω προσωρινής πλεονάζουσας μεταφορικής ικανότητας και η εκναύλωσή του δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (ii) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) της χωρητικότητας του φορολογούμενου με φόρο χωρητικότητας στόλου, κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την εκμετάλλευση του πλοιοκτήτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (ii), ο όρος «προσωρινή πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα» αναφέρεται αποκλειστικά σε πλοία που απέκτησε ο πλοιοκτήτης, μέσω αγοράς ή ναύλωσης, για σκοπούς διεξαγωγής των δικών του δραστηριοτήτων θαλάσσιας μεταφοράς και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πλοία που απέκτησε, μέσω αγοράς ή ναύλωσης, ειδικά για σκοπούς εκναύλωσης γυμνού πλοίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για υφιστάμενα ναυλοσύμφωνα ναύλωσης «γυμνού» πλοίου μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες επέλθει πρώτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους και ιδίως του άρθρου 15-

(α) «στόλος» σημαίνει 2 ή περισσότερα πλοία, τα οποία ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο·

(β) «όμιλος» σημαίνει 2 ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας·

(γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόμος∙

(δ) «μητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 1 της Έβδομης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ.

(3) Οι πλοιοκτήτες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) κατά τη περίπτωση υπόκεινται στην καταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου:

Νοείται ότι τα πλοία που ανήκουν σε πλοιοκτήτη αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία.

Δικαίωμα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων

7.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 6(1)(β) ή (γ), έχουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο φορολογικό έτος να επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι πλοιοκτήτες που επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τουλάχιστον 10 έτη.

(2) Το δικαίωμα επιλογής που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να ασκηθεί με γραπτή αίτηση προς το Γενικό Διευθυντή με αντίγραφο προς τον Έφορο Φορολογίας, τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους. Ο Γενικός Διευθυντής εξετάζει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφασίζει εντός 30 ημερών κατά πόσο ο αιτητής είναι επιλέξιμος, και γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτητή και στον Έφορο Φορολογίας. Σε περίπτωση που το δικαίωμα επιλογής εγκριθεί, αυτό θα έχει ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη αυτού ή μέχρι να αποσυρθεί από τον πλοιοκτήτη με τον ίδιο τρόπο. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαμβάνει ισχύ την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), σε περίπτωση που πλοιοκτήτης αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών, για λόγο άλλο από τη διάθεση του πλοίου, ο εν λόγω πλοιοκτήτης υπόκειται στη καταβολή της διαφοράς μεταξύ του φόρου που θα έπρεπε να καταβάλει αν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει για την περίοδο που παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά τη περίοδο που ο πλοιοκτήτης παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(4) Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης αλλοδαπού πλοίου ο οποίος είχε επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ο εν λόγω πλοιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, μέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

παλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιλέξιμων πλοιοκτητών

8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο -

(α) στο εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση επιλέξιμου πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα από επιλέξιμο πλοιοκτήτη·

(β) στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου πλοιοκτήτη , από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση του πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα ή που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή/και οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό, ή/και στο μέρισμα μετόχων ή/και μελών επιλέξιμου πλοιοκτήτη από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή/και που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή συμφέροντος σε αυτό∙

(γ) στο μέρισμα μετόχου ή μέλους οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου μερίσματος, και που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη επιλέξιμου πλοιοκτήτη από την εκμετάλλευση επιλέξιμου πλοίου σε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό∙

(δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδημα που αποκτά επιλέξιμος πλοιοκτήτης από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή εισόδημα χρησιμοποιείται για σκοπούς χρηματοδοτικούς ή/και για την εκμετάλλευση ή/και την συντήρηση του πλοίου·

(ε) σε οποιοδήποτε εισόδημα, μέρισμα ή/και κέρδη οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοιοκτήτη που προέρχεται από την πώληση επιλέξιμου πλοίου ή/και οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό, ή/και που προέρχεται από την πώληση οποιωνδήποτε μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας (επιλέξιμου πλοιοκτήτη ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων

9.-(1) Επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(α) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, μετά την καταμέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κυπριακού πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί μηχανισμούς–εξοπλισμούς για την περιβαλλοντική διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το ποσό του επιβαλλόμενου φόρου χωρητικότητας που οφείλεται από τον πλοιοκτήτη, σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, δύναται να μειωθεί μέχρι και τριάντα τις εκατόν (30%):

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη μείωση του επιβαλλόμενου φόρου, καθώς και το επίπεδο της σχετικής μείωσης δύναται να καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών καθορίζεται με Γνωστοποίηση. Κατά τον υπολογισμό του πληρωτέου φόρου χωρητικότητας, κλάσμα του μήνα λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

(3) Σε περίπτωση προσωρινής νηολόγησης του πλοίου ως κυπριακό πλοίο, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περίοδο 6 μηνών. Εφόσον επακολουθήσει η οριστική νηολόγηση του πλοίου, κατά το χρόνο της οριστικής νηολόγησης επιβάλλεται και εισπράττεται ο οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας μέχρι του τέλους του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου. Σε περίπτωση καταβολής φόρου χωρητικότητας ή οποιωνδήποτε ποσών πέραν του οφειλόμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό κρατείται και καταλογίζεται προς εξόφληση μελλοντικών οφειλών φόρου χωρητικότητας του πλοίου, εφόσον συναινεί προς τούτο ο πλοιοκτήτης.

Σε περίπτωση παράτασης της προσωρινής νηολόγησης για περαιτέρω περίοδο 3 μηνών, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περαιτέρω περίοδο 3 μηνών.

(4) Σε περίπτωση της απ' ευθείας οριστικής νηολόγησης του πλοίου, επιβάλλεται και εισπράττεται ο φόρος χωρητικότητας που αναλογεί στο μη εκπνεύσαν μέρος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου.

(5) Επί πλοίων αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο, επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης και δεν επιστρέφεται έστω και αν το καθεστώς τερματισθεί ενωρίτερα.

(6) Επί κυπριακών πλοίων υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό νηολόγιο, επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει τα καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης. Σε περίπτωση που το πλοίο διαγραφεί από το Κυπριακό Νηολόγιο πριν τερματισθεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης, το μέρος εκείνο του φόρου χωρητικότητας που αναλογεί στο μετά τη διαγραφή και μέχρι τον τερματισμό του καθεστώτος της παράλληλης νηολόγησης διάστημα δεν επιστρέφεται.

(7) Σε περίπτωση διαγραφής του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο πριν εκπνεύσει το έτος για το οποίο καταβλήθηκε φόρος χωρητικότητας, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.

(8) Πιστοποιητικό νηολόγησης, οριστικής, προσωρινής ή παράλληλης, δεν εκδίδεται πριν καταβληθεί ο κατά το παρόν άρθρο οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας.

Επιπρόσθετη επιβάρυνση σε περίπτωση υπερημερίας στη καταβολή φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, οφειλές, κ.λ.π.

10.-(1) Σε περίπτωση υπερημερίας περί την καταβολή φόρου χωρητικότητας οφειλόμενου κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, το πλοίο υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση κατά δέκα εκατοστά (10%) ετησίως επί του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας για κάθε έτος της καθυστέρησης ή μέρος αυτού, μέχρι την τελική αποπληρωμή του οφειλόμενου φόρου.

(2) Πληρωμές που ενεργούνται προς εξόφληση οφειλών δυνάμει του παρόντος Νόμου καταλογίζονται προς αποπληρωμή οφειλών κατά σειρά που έχουν καταστεί πληρωτέες.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισμού, κυπριακών πλοίων

11.-(1) Σε περίπτωση παροπλισμού κυπριακού πλοίου, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, για συνεχή περίοδο 3 τουλάχιστο μηνών, ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 οφειλόμενος από τον πλοιοκτήτη φόρος χωρητικότητας, είναι ίσος με 25 εκατοστά (25%) των συντελεστών φόρου χωρητικότητας που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, για όσο διάστημα το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο, νοουμένου ότι υποβληθεί πιστοποιητικό παροπλισμού που εκδόθηκε είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της Δημοκρατίας είτε από προξενικό υπάλληλο αυτής είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της χώρας όπου το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο.

(2) Το πιστοποιητικό παροπλισμού βεβαιώνει το γεγονός και τη διάρκεια του παροπλισμού και υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή -

(α) εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού· και

(β) εντός 6 μηνών από την τελευταία ημέρα της περιόδου παροπλισμού του πλοίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό παροπλισμού του πλοίου.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής δεν αποδέχεται -

(α) εκπρόθεσμα υποβαλλόμενο πιστοποιητικό παροπλισμού∙ και

(β) πιστοποιητικό παροπλισμού που υποβάλλεται μετά τη μεταβίβαση της κυριότητας ή τη διαγραφή του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο, αν η περίοδος παροπλισμού στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβίβασης ή διαγραφής του πλοίου, εκτός αν δηλωθεί το γεγονός του παροπλισμού πριν τη μεταβίβαση ή τη διαγραφή και προσκομιστεί το πιστοποιητικό σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της οικείας πράξεως.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παύσης λειτουργίας κυπριακών πλοίων , λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, κ.λ.π.

12. Οι πρόνοιες του άρθρου 11 εφαρμόζονται , τηρουμένων των αναλογιών, σε πλοία που δε βρίσκονται σε λειτουργία για περίοδο τουλάχιστο 3 μηνών λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, ένοπλης ληστείας ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι λεπτομέρειες για τα έγγραφα που θα απαιτούνται καθορίζονται με Γνωστοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων πλοιοκτητών κοινοτικών πλοίων

13.-(1) Επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κοινοτικού πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί μηχανισμούς– εξοπλισμούς για την περιβαλλοντική διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το ποσό του επιβαλλόμενου φόρου χωρητικότητας που οφείλεται από τον πλοιοκτήτη, σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, δύναται να μειωθεί μέχρι και τριάντα τις εκατόν (30%):

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη μείωση του επιβαλλόμενου φόρου, καθώς και το επίπεδο της σχετικής μείωσης δύναται να καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(3) Για το σκοπό του υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται, ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισμού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λ.π. κοινοτικών πλοίων

14. Η μείωση του φόρου χωρητικότητας που εφαρμόζεται στη περίπτωση επιλέξιμων πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με επιλέξιμους πλοιοκτήτες κοινοτικών πλοίων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β).

Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων πλοιοκτητών στόλου που περιλαμβάνει κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία

15.-(1)(α) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(γ) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών θα καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(γ) Για το σκοπό του υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται, ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

(2) Κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7 -

(α) τουλάχιστον 60 τοις εκατό (60%) του στόλου σε χωρητικότητα πρέπει να είναι κοινοτικά πλοία∙ ή

(β) εάν τα κοινοτικά πλοία είναι λιγότερα από 60 τοις εκατό (60%) του στόλου σε χωρητικότητα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται:

(i) ένα μερίδιο του στόλου αποτελείται από κοινοτικά πλοία,

(ii) το μερίδιο που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία δεν μεταβάλλεται ή αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7· και

(iii) η εμπορική και στρατηγική διαχείριση του στόλου γίνεται από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης /Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου∙

Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του εκ του στόλου μεριδίου το οποίο αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία στόλου.

(3)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αλλά ικανοποιηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου, οποιαδήποτε πρόσθετα μη κοινοτικά πλοία που αποκτούνται από τον εν λόγω πλοιοκτήτη, μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία, εκτός εάν ο μέσος όρος του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων πλοιοκτητών, δεν μειώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων πλοιοκτητών.

(4) Σε περίπτωση πλοιοκτήτη στόλου -

(α) ο οποίος αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία,

(β) ο οποίος δεν ικανοποιεί την προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), και

(γ) του οποίου τα μη κοινοτικά πλοία που αποκτήθηκαν μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας τελικά θεωρούνται ως επιλέξιμα πλοία βάσει του εδαφίου (3),

ο εν λόγω πλοιοκτήτης υπόκειται σε αύξηση 10 τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού του φόρου χωρητικότητας που καταβάλλει για τα μη κοινοτικά πλοία του στόλου του.

(5) Επιπρόσθετα του ελέγχου που διενεργείται κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας βάσει του εδαφίου (2), ο Γενικός Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο κατά τη λήξη του τρίτου έτους από τον προαναφερόμενο χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, και σε μεταγενέστερο έλεγχο κάθε τρία έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής ισχύος του φορολογικού καθεστώτος του παρόντος Νόμου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 66(4), με σκοπό ο κάθε έλεγχος να επαληθεύει ότι ο επιλέξιμος πλοιοκτήτης εξακολουθεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) καθώς και της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου .

Συμμόρφωση πλοιοκτητών μη κοινοτικών πλοίων με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα

16.-(1) Επιλέξιμοι πλοιοκτήτες επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου σύμφωνα με το άρθρο 15, είναι επιλέξιμοι για το σύστημα φόρου χωρητικότητας εάν αυτά τα μη κοινοτικά πλοία που τους ανήκουν συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία (security) και ασφάλεια του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου.

(2) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο πλοιοκτήτη αναφορικά με την ολότητα των επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων που του ανήκουν, νοουμένου ότι τέτοια πλοία -

(α) είναι ταξινομημένα από οργανισμό επιθεώρησης (νηογνώμονα) αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη συναφή κοινοτική νομοθεσία που εκάστοτε ισχύει· και

(β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία (security) και προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν, και

(γ) επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της Σύμβασης STCW.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, το άρθρο 54 του παρόντος Νόμου τυγχάνει εφαρμογής.

Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για μη κοινοτικά πλοία σημαίας που περιλαμβάνεται στους καταλόγους του Μνημονίου των Παρισίων

17.-(1) Ο ετήσιος φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 6(2) και 15, αυξάνεται -

(α) κατά 30 τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων·

(β) κατά 60 τοις εκατό (60%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει κατά πόσο μια σημαία κράτους περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα ή στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, με βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνημονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας.

ΜΕΡΟΣ V ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Επιλέξιμοι ναυλωτές

18.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι ακόλουθοι θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμοι ναυλωτές πλοίων οι οποίοι υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας, νοουμένου ότι ικανοποιούν την απαίτηση για οριοθέτηση αντικειμένου φόρου χωρητικότητας (ring fencing) στο άρθρο 47:

(α) ο ναυλωτής κυπριακού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 19, νοουμένου ότι ο εν λόγω ναυλωτής είναι φορολογικός κάτοικος και το ναυλωμένο πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(β) ο ναυλωτής κοινοτικού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 19, νοουμένου ότι ο εν λόγω ναυλωτής είναι φορολογικός κάτοικος και το ναυλωμένο πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(γ) ο ναυλωτής στόλου, που αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 19, νοουμένου ότι ο εν λόγω ναυλωτής είναι φορολογικός κάτοικος και τα ναυλωμένα πλοία του στόλου του είναι επιλέξιμα πλοία τα οποία απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, και περαιτέρω νοουμένου ότι οι πρόνοιες του άρθρου 25 πληρούνται.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους -

(α) «στόλος» σημαίνει δύο ή περισσότερα πλοία, τα οποία έχουν ναυλωθεί από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο·

(β) «όμιλος» σημαίνει δύο ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας·

(γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόμος·

(δ) οι όροι «μητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 1 της Έβδομης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ.

(3)(α) Οι ναυλωτές, που κατά οποιοδήποτε χρόνο δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (1), κατά περίπτωση υπόκεινται στην καταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(β) Τα ναυλωμένα πλοία ναυλωτή, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία.

Δικαίωμα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από ναυλωτές

19.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιοδήποτε άλλου νόμου, ναυλωτές πλοίων στους οποίους εφαρμόζονται το άρθρο 18(1)(α), (β) ή (γ) έχουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο φορολογικό έτος να επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι ναυλωτές που επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τουλάχιστον 10 έτη.

(2) Το δικαίωμα επιλογής που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να ασκηθεί με γραπτή αίτηση προς το Γενικό Διευθυντή με αντίγραφο προς τον Έφορο Φορολογίας τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από την 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους. Ο Γενικός Διευθυντής εξετάζει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφασίζει εντός 30 ημερών κατά πόσο ο αιτητής είναι επιλέξιμος και γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτητή και στον Έφορο Φορολογίας. Σε περίπτωση που το δικαίωμα επιλογής εγκριθεί, αυτό θα έχει ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη αυτού ή μέχρι να αποσυρθεί από τον ναυλωτή με τον ίδιο τρόπο. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαμβάνει ισχύ την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

(3) Σε περίπτωση που ναυλωτής πλοίου, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών, για λόγο άλλο από τον τερματισμό της ναύλωσης, ο εν λόγω ναυλωτής υπόκειται στη καταβολή της διαφοράς μεταξύ του φόρου θα έπρεπε να καταβάλει αν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει ο εν λόγω ναυλωτής για την περίοδο που παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά τη περίοδο που ο ναυλωτής παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(4) Σε περίπτωση που ο ναυλωτής πλοίου ο οποίος είχε επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ο εν λόγω ναυλωτής δεν έχει δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, μέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

παλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιλέξιμων ναυλωτών

20. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο -

(α) στο εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση επιλέξιμου ναυλωμένου πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα από επιλέξιμο ναυλωτή·

(β) στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου ναυλωτή, από κέρδη πραγματοποιηθέντα από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή/και στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου ναυλωτή από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(γ) στο μέρισμα μετόχου ή μέλους οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου μερίσματος, και που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη επιλέξιμου ναυλωτή από την εκμετάλλευση επιλέξιμου ναυλωμένου πλοίου σε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδημα που αποκτά επιλέξιμος ναυλωτής από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή/και εισόδημα χρησιμοποιείται για σκοπούς πληρωμής εξόδων που προκύπτουν από το ναυλοσύμφωνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων ναυλωτών κυπριακών πλοίων

21.-(1) Επί των ναυλωτών που αναφέρονται στο άρθρο 18(1)(α) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(3) Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, μετά την καταμέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισμού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λ.π. ναυλωμένων κυπριακών πλοίων

22. Η μείωση του φόρου χωρητικότητας που εφαρμόζεται στη περίπτωση επιλέξιμων πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με επιλέξιμους ναυλωτές κυπριακών πλοίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων ναυλωτών κοινοτικών πλοίων

23.-(1) Επί των ναυλωτών που αναφέρονται στο άρθρο 18(1)(β) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω ναυλωτών καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(3) Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισμού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λ.π. ναυλωμένων κοινοτικών πλοίων

24. Η μείωση του φόρου χωρητικότητας που εφαρμόζεται στη περίπτωση επιλέξιμων πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με επιλέξιμους ναυλωτές κοινοτικών πλοίων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 18(1)(β).

Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων ναυλωτών στόλου που περιλαμβάνει κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία

25.-(1)(α) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), επί των ναυλωτών που αναφέρονται στο άρθρο 18(1)(γ) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω ναυλωτών καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(γ) Για το σκοπό του υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

(2) Κατά το χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 19 -

(α) τουλάχιστον 60 τοις εκατόν (60%) του στόλου σε χωρητικότητα πρέπει να είναι κοινοτικά πλοία· ή

(β) εάν τα κοινοτικά πλοία είναι λιγότερα από 60 τοις εκατό (60%) του στόλου σε χωρητικότητα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται:

(i) ένα μερίδιο του στόλου αποτελείται από κοινοτικά πλοία· και

(ii) το μερίδιο που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία δεν μεταβάλλεται ή αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 19∙

(γ) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του εκ του στόλου μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία.

(3)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αλλά ικανοποιηθεί η άλλη προϋπόθεση της εν λόγω παραγράφου (β), οποιαδήποτε πρόσθετα μη κοινοτικά πλοία που ναυλώνονται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τον εν λόγω ναυλωτή, μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία, εκτός εάν ο μέσος όρος του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων ναυλωτών δεν μειώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων ναυλωτών.

(4) Σε περίπτωση ναυλωτή στόλου -

(α) ο οποίος στόλος αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία,

(β) ο οποίος στόλος δεν ικανοποιεί τη προϋπόθεση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), και

(γ) του οποίου στόλου τα μη κοινοτικά πλοία τα οποία ναυλώθηκαν μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας τελικά θεωρούνται ως επιλέξιμα πλοία βάσει του εδαφίου (3),

ο εν λόγω ναυλωτής υπόκειται σε αύξηση 10 τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού του φόρου χωρητικότητας που καταβάλλει για τα μη κοινοτικά πλοία του στόλου του.

(5) Επιπρόσθετα του ελέγχου που διενεργείται κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας βάσει του εδαφίου (2), ο Γενικός Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο κατά τη λήξη του τρίτου έτους από τον προαναφερόμενο χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, και σε μεταγενέστερο έλεγχο κάθε τρία έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής ισχύος του φορολογικού καθεστώτος του παρόντος Νόμου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 66(4), με σκοπό ο κάθε έλεγχος να επαληθεύει ότι ο επιλέξιμος ναυλωτής εξακολουθεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) καθώς και της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

Συμμόρφωση ναυλωμένων μη κοινοτικών πλοίων με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα

26.-(1) Επιλέξιμοι ναυλωτές επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου σύμφωνα με το άρθρο 25, είναι επιλέξιμοι για το σύστημα φόρου χωρητικότητας εάν αυτά τα ναυλωμένα μη κοινοτικά πλοία, συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία (security) και ασφάλεια του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου.

(2) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θα θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο ναυλωτή αναφορικά με την ολότητα των επιλέξιμων ναυλωμένων μη κοινοτικών πλοίων, νοουμένου ότι τέτοια πλοία -

(α) είναι ταξινομημένα από οργανισμό επιθεώρησης (νηογνώμονα) αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα συναφή κοινοτική νομοθεσία∙

(β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία (security) και προστασία του περιβάλλοντος∙ και

(γ) επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της Σύμβασης STCW.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, το άρθρο 54 τυγχάνει εφαρμογής.

Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για μη κοινοτικά πλοία σημαίας που περιλαμβάνεται στους καταλόγους του Μνημονίου των Παρισίων

27.-(1) Ο ετήσιος φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 18(2) και 25, αυξάνεται -

(α) κατά 30 τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων·

(β) κατά 60 τοις εκατό (60%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει κατά πόσο μια σημαία κράτους περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα ή στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, με βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνημονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων

28.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διαχειριστής πλοίου θεωρείται ότι είναι επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου και υπόκειται σε ετήσιο φόρο χωρητικότητας νοουμένου ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο διαχειριστής πλοίου έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29, είναι φορολογικός κάτοικος και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης σε επιλέξιμο πλοίο ή πλοία οποιασδήποτε εθνικότητας (σημαίας)· και

(β) ο διαχειριστής πλοίου πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 32, 33, 34, 35· και

(γ) κατά περίπτωση και ανάλογα με τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει, ο διαχειριστής πλοίου ικανοποιεί τις ειδικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 39.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

(α) «στόλος» σημαίνει δύο ή περισσότερα πλοία, των οποίων η διαχείριση διεξάγεται από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο·

(β) «όμιλος» σημαίνει δύο ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας·

(γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόμος∙

(δ) οι όροι «μητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που της αποδίδει στους όρους αυτούς το άρθρο 1 της Έβδομης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ.

(3) Οι διαχειριστές πλοίων που κατά οποιοδήποτε χρόνο δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) υπόκεινται σε φόρο με βάση τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(4)(α) Διαχειριστής πλοίου, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης, θεωρείται ως μη επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(β) Τα πλοία διαχειριστή πλοίου, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία.

Δικαίωμα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από διαχειριστές πλοίων

29.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, διαχειριστές πλοίων, στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 28(1), έχουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο φορολογικό έτος να επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι διαχειριστές πλοίων που επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τουλάχιστον 10 έτη.

(2) Το δικαίωμα επιλογής που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να ασκηθεί με γραπτή αίτηση προς το Γενικό Διευθυντή με αντίγραφο προς τον Έφορο Φορολογίας τουλάχιστο τριάντα ημέρες πριν από τη 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους. Ο  Γενικός Διευθυντής εξετάζει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφασίζει εντός 30 ημερών κατά πόσο ο αιτητής είναι επιλέξιμος και γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτητή και στον Έφορο Φορολογίας. Σε περίπτωση που το δικαίωμα επιλογής εγκριθεί, αυτό θα έχει ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη αυτού ή μέχρι να αποσυρθεί με τον ίδιο τρόπο από το διαχειριστή πλοίων. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαμβάνει ισχύ την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

(3) Σε περίπτωση που διαχειριστής πλοίου, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών, για λόγο άλλο από τη περίπτωση τερματισμού της διαχείρισης όλων των πλοίων που διαχειρίζεται, αυτός υπόκειται στη καταβολή της διαφοράς μεταξύ του φόρου που ο διαχειριστής πλοίου θα έπρεπε να καταβάλει αν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου για την περίοδο που παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά τη περίοδο που ο διαχειριστής πλοίου παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(4) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής πλοίου ο οποίος είχε επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου δεν έχει δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας μέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο -

(α) στο εισόδημα επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος και/ ή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο·

(β) στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο ή στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από τη παροχή των σχετικών υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων·

(γ) στο μέρισμα μετόχου ή μέλους οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου μερίσματος, και που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο·

(δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδημα που αποκτά επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου από τη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή/και εισόδημα χρησιμοποιείται για σκοπούς πληρωμής εξόδων που έχουν σχέση με τη διαχείριση αυτών των πλοίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων

31.-(1) Επί των διαχειριστών πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 28(1) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας σε σχέση με τα επιλέξιμα πλοία που διαχειρίζονται, ο οποίος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(2) Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται -

(α) προκειμένου περί κυπριακών πλοίων, κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, μετά την καταμέτρησή του, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης,

(β) προκειμένου περί αλλοδαπών πλοίων, αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας διαχειριστών πλοίων

32.-(1) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πλοίων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

(α) πρέπει να διατηρεί πλήρως στελεχωμένο γραφείο στη Δημοκρατία και να εργοδοτεί ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό∙

(β) τουλάχιστον 51 τοις εκατό (51%) του συνολικού αριθμού των προσώπων που εργοδοτεί ο διαχειριστής πλοίου στη ξηρά πρέπει να είναι πολίτες Κράτους Μέλους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εργοδοτεί ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό» -

(α) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα προσοντούχο μηχανικό πλοίων και ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων, ή

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 προσοντούχους μηχανικούς πλοίων και ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων∙

(β) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος μόνο -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων, ή

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 έμπειρους διευθυντές πληρωμάτων∙

(γ) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης μόνο -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα προσοντούχο μηχανικό πλοίων,

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 προσοντούχους μηχανικούς πλοίων.

Οικονομικός δεσμός μεταξύ των διαχειριζόμενων πλοίων και της Κοινότητας

33.-(1) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων δικαιούνται να επωφελούνται από το σύστημα φόρου χωρητικότητας μόνο αναφορικά με επιλέξιμα πλοία η διαχείριση των οποίων διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου, από την επικράτεια Κράτους Μέλους, ανεξάρτητα από το εάν η διαχείριση τους διεξάγεται, από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη (in- house management ) ή εάν ανατίθεται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος σε μια ή περισσότερες εταιρείες διαχείρισης πλοίων.

Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «επιλέξιμα πλοία η διαχείριση των οποίων γίνεται εξ’ ολοκλήρου» σημαίνει επιλέξιμα πλοία στα οποία προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης.

(2)(α) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται για κάθε επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, εάν η διαχείριση τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) της ολικής χωρητικότητας των επιλέξιμων πλοίων υπό διαχείριση σε συγκεκριμένο φορολογικό έτος διεξάγεται από την επικράτεια Κράτους Μέλους.

(β) Η χωρητικότητα, που υπερβαίνει το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) της χωρητικότητας του οποίου η διαχείριση δεν διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου από την επικράτεια Κράτους Μέλους, δεν είναι επιλέξιμη για το σύστημα του φόρου χωρητικότητας, τα δε σχετικά πλοία που αντιπροσωπεύουν την υπερβαίνουσα χωρητικότητα παύουν να αποτελούν επιλέξιμα πλοία και δεν είναι πλέον επιλέξιμα να παραμείνουν στο σύστημα του φόρου χωρητικότητας για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος κατά το οποίο προέκυψε η υπέρβαση, και το εισόδημα του επιλέξιμου διαχειριστή πλοίων που προήλθε από τη διαχείριση τέτοιων πλοίων φορολογείται σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51(5).

(3) Μη συμμόρφωση διαχειριστή πλοίου με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) επιφέρει την εφαρμογή της παραγράφου (β) του ίδιου εδαφίου, η οποία δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητα του ιδίου του διαχειριστή πλοίου για το σύστημα του φόρου χωρητικότητας. Σε αυτή τη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 44 αναφορικά με τους χωριστούς λογαριασμούς.

(4) Αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται στο Γενικό Διευθυντή από διαχειριστή πλοίου, ώστε να καταδειχθεί συμμόρφωση με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2). Γνωστοποίηση καθορίζει λεπτομέρειες τέτοιων αποδεικτικών εγγράφων.

Συμμόρφωση διαχειριζόμενων πλοίων με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα

34.-(1) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος ή/ και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης, είναι επιλέξιμοι για το σύστημα φόρου χωρητικότητας εάν όλα τα πλοία και τα πληρώματα που διαχειρίζονται συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία και ασφάλεια (security) του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου.

(2) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου αναφορικά με την ολότητα των κοινοτικών πλοίων που διαχειρίζεται.

(3) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα διαχειριστή πλοίου αναφορικά με την ολότητα των μη κοινοτικών πλοίων που διαχειρίζεται, νοουμένου ότι τέτοια πλοία-

(α) είναι ταξινομημένα από οργανισμό επιθεώρησης (νηογνώμονα) αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα συναφή κοινοτική νομοθεσία· και

(β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία (security), προστασία του περιβάλλοντος που εκάστοτε ισχύουν∙ και

(γ) επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της Σύμβασης STCW.

(4) Για πλοία υπό διαχείριση (κοινοτικά ή μη), που υψώνουν σημαία κράτους που περιλαμβάνεται στην Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, νοουμένου ότι η τεχνική διαχείριση και η διαχείριση πληρώματος έκαστου τέτοιου πλοίου διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου, από το έδαφος Κράτους Μέλους, ανεξάρτητα από το εάν η διαχείριση τους διεξάγεται από τον ίδιον τον πλοιοκτήτη (in-house management) ή εάν ανατίθεται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος σε μια ή περισσότερες εταιρείες διαχείρισης πλοίων.

Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει κατά πόσο μια σημαία κράτους περιλαμβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, με βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνημονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας.

(5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, το άρθρο 54 τυγχάνει εφαρμογής.

Απαίτηση αναφορικά με την αναλογία νηολόγησης (σύνδεση με τη σημαία) των διαχειριζόμενων πλοίων

35.-(1)(α) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου πρέπει να πληροί την ακόλουθη προϋπόθεση:

(i) κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29, τουλάχιστον 60 τοις εκατό (60%) του στόλου που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου σε χωρητικότητα πρέπει να είναι κοινοτικά πλοία· ή

(ii) εάν κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29 τα κοινοτικά πλοία που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου είναι λιγότερα από 60 τοις εκατό (60%) σε χωρητικότητα του υπό την διαχείριση του στόλου -

(Α) ένα μερίδιο του στόλου που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου πρέπει να αποτελείται από κοινοτικά πλοία· και

(Β) το μερίδιο που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία δεν μεταβάλλεται ή αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στόλου που αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία.

(2)(α) Ανεξάρτητα από το άρθρο 28(1), σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υπο-υποπαράγραφο (Β) της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αλλά ικανοποιηθεί η άλλη προϋπόθεση της εν λόγω υποπαραγράφου (ii), οποιαδήποτε πρόσθετα μη κοινοτικά πλοία που διαχειρίζεται ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου, μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία, εκτός εάν ο μέσος όρος του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, δεν μειώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

(3) Σε περίπτωση διαχειριστή πλοίου -

(α) ο οποίος δεν ικανοποιεί την προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υπο-υποπαράγραφο (Β) της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και

(β) του οποίου τα μη κοινοτικά πλοία τα οποία εντάχθηκαν υπό τη διαχείριση του μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας τελικά θεωρούνται ως επιλέξιμα πλοία βάσει του εδαφίου (2) πιο πάνω,

ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου υπόκειται σε αύξηση 10 τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού του φόρου χωρητικότητας που καταβάλλει για τα μη κοινοτικά πλοία του στόλου του.

(4) Επιπρόσθετα του ελέγχου που διενεργείται κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας βάσει του εδαφίου (1), ο Γενικός Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο κατά τη λήξη του τρίτου έτους από τον προαναφερόμενο χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, και σε μεταγενέστερο έλεγχο κάθε τρία έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής ισχύος του φορολογικού καθεστώτος του παρόντος Νόμου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 66(4), με σκοπό ο κάθε έλεγχος να επαληθεύει ότι ο επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου εξακολουθεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) καθώς και της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

Διαχείριση πληρώματος κατά τις απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006

36.-(1) Προκειμένου να είναι επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ένας επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της Σύμβασης MLC τυγχάνουν πλήρους συμμόρφωσης επί όλων των πλοίων που διαχειρίζεται, από τον εργοδότη του ναυτικού, δηλαδή τον πλοιοκτήτη ή τον ίδιο τον διαχειριστή πληρώματος. Ειδικότερα, ένας επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να διασφαλίζει ότι τυγχάνουν συμμόρφωσης οι διατάξεις της Σύμβασης MLC αναφορικά με -

(α) συμβάσεις εργασίας ναυτικών (Κανονισμός 2.1 και Πρότυπο A2.1 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC),

(β) αποζημίωση ναυτικού σε περίπτωση απώλειας ή βύθισης πλοίου (Κανονισμός 2.6 και Πρότυπο A2.6 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC ),

(γ) ιατρική περίθαλψη επί του πλοίου και στην ξηρά (Κανονισμός 4.1 και Πρότυπο A4.1, Κανονισμός 4.3 και Πρότυπο A4.3, Κανονισμός 4.4 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC),

(δ) ευθύνη των πλοιοκτητών, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής μισθοδοσίας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (Κανονισμός 4.2 και Πρότυπο A4.2 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC )· και

(ε) παλιννόστηση (Κανονισμός 2.5 και Πρότυπο A2.5 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC).

(2)(α) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), σε περίπτωση που η ευθύνη του πλοιοκτήτη (Κανονισμός 4.2 και Πρότυπο A4.2 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC ) δεν καλύπτεται από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη με οικονομική εξασφάλιση για κάλυψη/ ικανοποίηση συμβατικής αποζημίωσης αναφορικά με θάνατο ή μακροχρόνια ανικανότητα των ναυτικών η οποία προκαλείται από εργασιακό τραυματισμό, ασθένεια ή κίνδυνο, τότε τέτοια οικονομική εξασφάλιση παρέχεται από τον διαχειριστή πληρώματος.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για υποβολή στο Γενικό Διευθυντή από διαχειριστή πληρώματος και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές απαιτήσεις ούτως ώστε να καταδεικνύεται συμμόρφωση με την παράγραφο (α).

(3) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να μεριμνά για την απόλυτη τήρηση των διεθνών πρότυπων σχετικά με τις ώρες εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης που προβλέπονται από την Σύμβαση MLC.

Μηχανισμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006

37.- Η συμμόρφωση από επιλέξιμο διαχειριστή πληρώματος με τις απαιτήσεις του άρθρου 36 εποπτεύεται από το Γενικό Διευθυντή και τέτοια συμμόρφωση απαιτείται για όλα τα πλοία (κοινοτικά και μη) που βρίσκονται υπό τη διαχείριση πληρώματος, η οποία συμμόρφωση πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων μηχανισμών:

(α) δυνάμει καταλλήλων ιδιωτικών συμβατικών διευθετήσεων που συνομολογούνται μεταξύ του διαχειριστή πληρώματος και του πλοιοκτήτη, οι οποίες διευθετήσεις πρέπει να αντανακλώνται ρητά στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των ναυτικών που βρίσκονται υπό διαχείριση πληρώματος· οι διευθετήσεις αυτές πρέπει να προβλέπουν για ρητή υποχρέωση του εργοδότη των ναυτικών όπως συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του άρθρου 36∙

(β) κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος υποβάλλει, κατά την έναρξη έκαστου φορολογικού έτους, γραπτή δήλωση προς το Γενικό Διευθυντή, η οποία περιλαμβάνει ρητή αναφορά και ανάληψη υποχρέωσης πως οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) ιδιωτικές συμβατικές διευθετήσεις είτε έχουν συνομολογηθεί είτε πρόκειται να συνομολογηθούν για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος, αναφορικά με όλα τα πλοία και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονται υπό διαχείριση πληρώματος του εν λόγω διαχειριστή∙ το πρότυπο του εντύπου που χρησιμοποιείται για τη Δήλωση καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(γ) Εάν διαπιστωθεί από το Γενικό Διευθυντή ότι, δεν έχουν συνομολογηθεί οι κατάλληλες ιδιωτικές συμβατικές διευθετήσεις ή/ και ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 36 του παρόντος Νόμου δεν έχουν τηρηθεί αναφορικά με συγκεκριμένο πλοίο και το πλήρωμα του, οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 54 θα τυγχάνουν εφαρμογής. Εάν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 54 του παρόντος Νόμου, διαπιστωθεί ότι η μη συμμόρφωση παραμένει, τότε σε τέτοια περίπτωση ο μη συμμορφούμενος διαχειριστής πλοίου δεν θα δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία της εξακρίβωσης της μη συμμόρφωσης. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον μη συμμορφούμενο διαχειριστή πλοίου για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να επιλέγει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Γενκού Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου διαχειριστή πλοίου από το σύστημα φόρου χωρητικότητας. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, ο μη συμμορφούμενος διαχειριστής πλοίου διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο δυνάμει του άρθρου 38 του παρόντος Νόμου.

Ποινικά αδικήματα για διαχειριστές πληρώματος

38.-(1) Κάθε διαχειριστής πληρώματος ενταγμένος στο σύστημα φόρου χωρητικότητας που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 36 και 37(γ) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές. Το ίδιο αδίκημα διαπράττει και υπόκειται στις ίδιες ποινές οποιοδήποτε πρόσωπο που συνεργεί, υποβοηθά, συμβουλεύει, ή παρακινεί ένα διαχειριστή πληρώματος στο να παραβεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 36 και 37(γ).

(2) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να συμβιβάσει εξώδικα ένα αδίκημα που διαπράχθηκε όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) και δύναται επίσης πριν την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, να συμβιβάσει οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα που λήφθηκαν δυνάμει του εν λόγω εδαφίου, υπό τέτοιους όρους τους οποίους, κατά τη διακριτική του εξουσία, θεωρήσει ως πρέποντες, με πλήρη εξουσία να αποδεχθεί, από το πρόσωπο που υπέχει ευθύνη, την καταβολή χρηματικής πληρωμής που να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ποινής στην οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι υπόκειται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) για τέτοιο αδίκημα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) πιο πάνω, όπου διαχειριστής πληρώματος καταδικάζεται για οποιοδήποτε αδίκημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, ο εν λόγω διαχειριστής πληρώματος δεν θα δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον εν λόγω διαχειριστή πληρώματος για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να επιλέγει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Γενικού Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου διαχειριστή πληρώματος από το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

Επιπρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις διαχειριστών πλοίων που παρέχουν μόνο υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης

39. Διαχειριστής πλοίου ο οποίος παρέχει μόνο υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης πρέπει να έχει πιστοποιηθεί με βάση τον Κώδικα ISM (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) από την αρμόδια αρχή των Κρατών σημαίας των πλοίων στα οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και πρέπει να αναφέρεται ως εταιρεία διαχείρισης πλοίου στα σχετικά Πιστοποιητικά Διαχείρισης Ασφάλειας των εν λόγω πλοίων.

Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για μη κοινοτικά πλοία σημαίας που περιλαμβάνεται στους καταλόγους του Μνημονίου των Παρισίων

40.-(1) Ο ετήσιος φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 28(2) και 35, αυξάνεται -

(α) κατά 30 τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων·

(β) κατά 60 τοις εκατό (60%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει ότι κατά πόσο μια σημαία περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα ή στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, με βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνημονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας.

ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (RING FENCING)
Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ προσώπου το οποίο υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλο πρόσωπο

41.-(1) Σε περιπτώσεις που τίθενται ή επιβάλλονται όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων μεταξύ οποιουδήποτε προσώπου και επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή ή επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6, 18 και 28, αναφορικά με συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών οι οποίες -

(α) σε σχέση με τον επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, θεωρούνται ότι έγιναν στα πλαίσια ή σε σχέση με την επιλέξιμη δραστηριότητα αυτού, και

(β) σε σχέση με το άλλο πρόσωπο δεν έγιναν στα πλαίσια ή σε σχέση με επιλέξιμη δραστηριότητα που διεξάγει το πρόσωπο αυτό,

τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(3) Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εμπορικών Συναλλαγών σε συναλλαγές οι οποίες ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό, θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση.

Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ επιλέξιμης δραστηριότητας οποιουδήποτε προσώπου που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλης μη επιλέξιμης δραστηριότητας που διεξάγει το πρόσωπο αυτό

42.-(1) Το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που τίθενται ή επιβάλλονται όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, μεταξύ επιλέξιμης δραστηριότητας οποιουδήποτε προσώπου που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλης μη επιλέξιμης δραστηριότητας που διεξάγει το ίδιο πρόσωπο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(3) Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εμπορικών Συναλλαγών σε συναλλαγές οι οποίες ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό, θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση.

Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών: υποχρέωση για ειδοποίηση

43.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 41, οφείλουν να δίνουν ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η φορολογική υποχρέωση ενδεχομένως να επηρεάζεται από τις πιο πάνω διατάξεις, εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία που ο επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά τη περίπτωση, θεωρείται ότι φορολογείται ή ότι έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά περίπτωση, ο οποίος υπόκειται στο φόρο χωρητικότητας και πρέπει να ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται για την πιθανή εφαρμογή του άρθρου 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, σε σχέση με συναλλαγές μεταξύ του επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή ή επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, κατά περίπτωση, και του προσώπου στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση.

Χωριστοί λογαριασμοί

44.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων οι οποίοι αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6, 18 και 28 και οι οποίοι αποκτούν εισόδημα το οποίο προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα και ταυτόχρονα αποκτούν εισόδημα το οποίο προκύπτει από μη επιλέξιμη δραστηριότητα, οφείλουν να τηρούν τέτοια βιβλία και αρχεία ώστε να είναι δυνατό να καθορίζουν το εισόδημα που εμπίπτει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και το άλλο εισόδημα χωριστά και να ετοιμάζουν χωριστούς λογαριασμούς.

(2) Οι πλοιοκτήτες που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(α), οι οποίοι παραβαίνουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, χάνουν την ιδιότητα του επιλέξιμου πλοιοκτήτη και υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που εξακριβώνεται η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση που αναφέρεται πιο πάνω, ο πλοιοκτήτης προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία προς ικανοποίηση του Εφόρου Φορολογίας που δεικνύουν ότι τέτοια μη συμμόρφωση έπαυσε να υφίσταται. Η απώλεια της ιδιότητας του επιλέξιμου πλοιοκτήτη εφαρμόζεται για κάθε φορολογικό έτος για το οποίο εξακριβώθηκε η μη συμμόρφωση. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά την περίοδο που ο πλοιοκτήτης παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(3) Οι πλοιοκτήτες που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β) ή (γ) και οι ναυλωτές και οι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 18 και 28, οι οποίοι παραβαίνουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, χάνουν την ιδιότητα του επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή και επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου και υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, και οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 7(3) και (4), 19(3) και (4), 29(3) και (4) τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής.

(4) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου, χάνουν το όφελος της απαλλαγής της φορολογίας που προβλέπεται στα άρθρα 8, 20 και 30 του παρόντος Νόμου και υπόκεινται στις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1978 μέχρι 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, τόσο σε σχέση με το εισόδημα που προκύπτει από μη επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα όσο και σε σχέση με το εισόδημα που προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

(5) Οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας δεν δύναται να μειώσει το φορολογητέο εισόδημα δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, το οποίο προκύπτει από μη επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες εντός του φορολογικού έτους, ή να μεταφερθεί ή να συμψηφιστεί έναντι του φορολογητέου εισοδήματος μελλοντικών ετών το οποίο προκύπτει από επιλέξιμες και μη επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες ή από οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που υπόκεινται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(6) Ο φόρος χωρητικότητας δεν αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη για τους σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Δίκαιη αναλογία δαπανών

45.-(1) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε φορολογική έκπτωση σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, σε σχέση με πάγιο ενεργητικό που άμεσα ή έμμεσα χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες οι οποίες υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας. Η φορολογική έκπτωση πάγιου ενεργητικού σε στοιχεία που χρησιμοποιούνται τόσο σε δραστηριότητες που υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας όσο και σε άλλες δραστηριότητες πρέπει να επιμερίζεται κατ’ αναλογία του ολικού εισοδήματος των δύο ειδών δραστηριοτήτων.

(2) Μόνο το μέρος των δαπανών για τόκους και των συναλλαγματικών διαφορών καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που άμεσα ή έμμεσα αφορά δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας αφαιρούνται από το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009. Οι δαπάνες για τόκους, συναλλαγματικές διαφορές και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τόσο τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας όσο και τις άλλες δραστηριότητες πρέπει να επιμερίζονται κατ’ αναλογία του ολικού εισοδήματος των δύο ειδών δραστηριοτήτων.

Η επιλογή του συστήματος φόρου χωρητικότητας περιλαμβάνει όλα τα επιλέξιμα πλοία

46.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές ή επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 7, 19 και 29, όταν επιλέγουν να φορολογούνται με βάση το σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να περιλαμβάνουν στο φόρο χωρητικότητας όλα τα επιλέξιμα πλοία.

(2) Σε περίπτωση που οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές ή επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας, και ως μέρος ομίλου εταιρειών οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας, σε τέτοια περίπτωση όλες οι επιλέξιμες εταιρείες πρέπει να επιλέγουν το σύστημα φόρου χωρητικότητας όταν μια εταιρεία του ομίλου εταιρειών έχει επιλέξει να φορολογείται με βάση το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «όμιλος εταιρειών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο «όμιλος» το άρθρο 6(2)(β).

Επιλέξιμοι ναυλωτές: ελάχιστο μερίδιο στόλου στην ιδιοκτησία τους

47.-(1) Σε σχέση με επιλέξιμους ναυλωτές που αναφέρονται στο άρθρο 18, το σύνολο της καθαρής χωρητικότητας των πλοίων που έχουν ναυλώσει και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το 75 τοις εκατόν (75%) του συνόλου της καθαρής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ναυλώνονται ή που τυγχάνουν εκμετάλλευσης από ένα επιλέξιμο ναυλωτή και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), το σύνολο της καθαρής χωρητικότητας πλοίων που ναυλώνονται και περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου της καθαρής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ναυλώνονται ή τυγχάνουν εκμετάλλευσης από ένα επιλέξιμο ναυλωτή και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, νοουμένου ότι κάθε πλοίο που ναυλώνεται -

(α) είναι νηολογημένο σε νηολόγιο Κράτους Μέλους, ή

(β) η διαχείριση του πληρώματος και η τεχνική διαχείριση αυτού διεξάγονται από την επικράτεια Κράτους Μέλους .

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«πλοίο που ναυλώνεται» σημαίνει πλοίο που ναυλώνεται με βάση χρονοναύλωση ή ναύλωση για καθορισμένο ταξίδι ή με βάση σύμβαση ναύλωσης (contract of affreightment )∙

«πλοία που τυγχάνουν εκμετάλλευσης από επιλέξιμο ναυλωτή» σημαίνει πλοία που ανήκουν σε ή που ναυλώνονται γυμνά από επιλέξιμο ναυλωτή.

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επιβεβαίωση καθεστώτος επιλεξιμότητας πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων

48.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6(1)(β) και (γ), 18 και 28, οι οποίοι έχουν επιλέξει να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, φορολογούνται με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική βεβαίωση από το Γενικό Διευθυντή αναφορικά με το καθεστώς επιλεξιμότητας αυτών.

(2) Αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (1), θα διαβιβάζεται από αυτόν στον Έφορο Φορολογίας της Δημοκρατίας.

Μητρώο επιλέξιμων πλοιοκτητών, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας

49.-(1) Για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες των επιλέξιμων πλοιοκτητών, επιλέξιμων ναυλωτών και επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 48, ο Γενικός Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία «Μητρώο Φορολόγησης με Φόρο Χωρητικότητας αναφορικά με επιλέξιμους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων, επιλέξιμους ναυλωτές και επιλέξιμους διαχειριστές πλοίων» στο οποίο θα καταχωρούνται -

(α) το όνομα και τα στοιχεία του κάθε επιλέξιμου πλοιοκτήτη αλλοδαπού πλοίου, επιλέξιμου ναυλωτή και επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου·

(β) η ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας·

(γ) η ημερομηνία λήξης της επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας·

(δ) ο συνολικός αριθμός και η συνολική χωρητικότητα των σχετικών επιλέξιμων πλοίων·

(ε) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ο Γενικός Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να καταχωρηθούν στο εν λόγω Μητρώο.

(2) Το εν λόγω Μητρώο τηρείται σε οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που θα καθορίζει με απόφασή του ο Γενικός Διευθυντής, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής.

(3) Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να έχει πρόσβαση στο εν λόγω Μητρώο.

Κατάλογος πλοίων που δεν εμπίπτουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας

50.-(1) Για όλα τα κυπριακά πλοία και τους εγγεγραμμένους πλοιοκτήτες αυτών που δεν ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 6(1)(α), ο Γενικός Διευθυντής τηρεί ειδικό Κατάλογο με την ονομασία «Κατάλογος κυπριακών πλοίων που δεν εμπίπτουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας». Ο Γενικός Διευθυντής τηρεί επίσης παρόμοιους Καταλόγους για όλους τους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων και για τα πλοία αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούνται ή δεν έχουν επιλέξει να ενταχθούν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε κάθε ειδικό Κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καταχωρούνται τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τα στοιχεία κάθε σχετικού πλοίου·

(β) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ο Γενικός Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να καταχωρηθούν στους εν λόγω Καταλόγους.

Οι εν λόγω ειδικοί Κατάλογοι θα τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που θα καθορίζει με απόφασή του ο Γενικός Διευθυντής, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να έχει πρόσβαση στους εν λόγω Κατάλογους.

(3) Κατά περίπτωση, οι πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων που περιλαμβάνονται στους εν λόγω ειδικούς Κατάλογους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος σε σχέση με αυτά τα πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Μη επιλέξιμα πλοία: έξοδος από το σύστημα φόρου χωρητικότητας

51.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εταιρεία Φόρου Χωρητικότητας» ή «εταιρεία ΦΧ» σημαίνει οποιονδήποτε επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, από τους αναφερόμενους αντιστοίχως στα άρθρα 7, 19 και 29.

(2) Η εταιρεία ΦΧ παραμένει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει πλέον στην ιδιοκτησία της ή/και δεν εκμεταλλεύεται ή/και δεν διαχειρίζεται πλέον οποιαδήποτε από τα πλοία που αρχικά είχαν ενταχθεί στο σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(3) Η εταιρεία ΦΧ παραμένει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα πλοία που αρχικά είχαν ενταχθεί στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, θεωρηθούν μη επιλέξιμα πλοία, αλλά η εταιρεία ΦΧ υπόκειται στην καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, για την περίοδο που τα πλοία παρέμειναν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ως μη επιλέξιμα πλοία.

(4) Η εταιρεία ΦΧ δεν δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας αν οποιαδήποτε από τα πλοία της παύσουν να είναι επιλέξιμα πλοία και λόγω αυτού δεν ικανοποιείται πλέον η προϋπόθεση του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία η οποία προβλέπεται κατά περίπτωση στα άρθρα 15(2), 25(2) και 35(1).

(5) Εισοδήματα εταιρείας ΦΧ που προκύπτουν από μη επιλέξιμα πλοία ή από επιλέξιμα πλοία που δεν απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Αναδιοργάνωση εταιρείας που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας

52.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εταιρεία Φόρου Χωρητικότητας» ή «εταιρεία ΦΧ» σημαίνει οποιονδήποτε επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, από τους αναφερόμενους αντιστοίχως στα άρθρα 7, 19 και 29.

(2) Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρείας ΦΧ, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία υπόκειται σε επανεξέταση από το Γενικό Διευθυντή, για να εξακριβωθεί κατά πόσο η εν λόγω Εταιρεία ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Ειδοποίηση για την εν λόγω αναδιοργάνωση δίδεται στο Γενικό Διευθυντή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης και η επανεξέταση διενεργείται από το Γενικό Διευθυντή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης.

(3) Εάν μετά την επανεξέταση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), διαπιστώνεται ότι η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία θεωρείται ότι εμπίπτει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για την περίοδο μέχρι τη λήξη του υπολοίπου της περιόδου των 10 ετών.

(4) Εάν μετά την επανεξέταση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), διαπιστώνεται ότι η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία δεν ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία, από την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 7(3), 19(3) και 29(3) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει για τα πορίσματα της επανεξέτασής του τόσο στον Έφορο Φορολογίας όσο και την επηρεαζόμενη Εταιρεία.

Συμπληρωματική βεβαίωση και επιστροφή φόρου χωρητικότητας

53. Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, εάν επιβάλλεται, για οποιαδήποτε αιτία, συμπληρωματική βεβαίωση φόρου χωρητικότητας για οποιοδήποτε έτος ή εάν επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά περίπτωση, κατέβαλε για οποιοδήποτε έτος φόρο χωρητικότητας πέραν του οφειλομένου και καταβλητέου κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής δύναται, μέσα σε περίοδο 6 ετών από της λήξης του οικείου έτους, να προβαίνει σε συμπληρωματική βεβαίωση προς είσπραξη του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας, τάσσοντας προς τούτο εύλογη προθεσμία ή, κατά περίπτωση, προς επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.

Ποινές για μη συμμόρφωση από επιλέξιμους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων

54.-(1) Παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 16, 26, 34, 36 και 37(γ), αναφορικά με επιλέξιμο πλοίο ενταγμένο στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διενέργεια έρευνας από τον Γενικό Διευθυντή με σκοπό την εξακρίβωση της έκτασης της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης.

(2) Όταν εξακριβωθεί παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης από το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Γενικός Διευθυντής επιβάλλει στον κατά περίπτωση επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίων, (μη συμμορφούμενο πρόσωπο) για κάθε μη συμμορφούμενο πλοίο, διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 57(1), (2) και (3), και το μη συμμορφούμενο πρόσωπο υποχρεούται να τερματίσει την παράβαση ή τη μη συμμόρφωση εντός 45 ημερών.

(3) Τερματισμός της παράβασης ή μη συμμόρφωσης εντός της προβλεπόμενης περιόδου των 45 ημερών δύναται να βεβαιώνεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων από το Γενικό Διευθυντή αποδεικτικών εγγράφων. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να διερευνά περαιτέρω και να διενεργεί έλεγχο εάν τα αποδεικτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά. Τέτοιος έλεγχος πρέπει να διενεργείται και να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αποδεικτικών εγγράφων.

(4) Εάν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (3), διαπιστωθεί ότι η παράβαση ή μη συμμόρφωση παραμένει, τότε σε τέτοια περίπτωση επιβάλλεται στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο επιπρόσθετο ημερήσιο διοικητικό πρόστιμο για κάθε παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πλοίο με βάση το άρθρο 57(4), από τη λήξη της αρχικής περιόδου των 45 ημερών που δόθηκαν για την αποκατάσταση μέχρι την ημέρα που η παράβαση ή η μη συμμόρφωση τερματιστεί.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) πιο πάνω, όπου η παράβαση ή μη συμμόρφωση που έχει εξακριβωθεί από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1) πιο πάνω θεωρηθεί από το Γενικό Διευθυντή ως εκτενής και/ ή σοβαρή, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να αποφασίσει ότι δεν θα επιτρέπεται στον πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία της εξακρίβωσης της εκτενούς και/ ή σοβαρής μη συμμόρφωσης. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον εν λόγω πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας με βάση τον παρόντα Νόμο, για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Γενικού Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με τη περίπτωση, από το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

ΜΕΡΟΣ IX ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για ναυτικούς κοινοτικών πλοίων

55.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου στη Δημοκρατία, δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος στο μισθό ή σε άλλα συναφή από την εργοδότηση οφέλη επιλέξιμων ναυτικών:

(α) οι οποίοι υπέχουν υποχρέωσης καταβολής φόρου εισοδήματος στη Δημοκρατία· και

(β) οι οποίοι εργοδοτούνται επί κοινοτικού πλοίου που είναι επιλέξιμο πλοίο και απασχολείται σε θαλάσσια μεταφορά.

(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «επιλέξιμοι ναυτικοί» σημαίνει:

(α) ναυτικούς οι οποίοι είναι πολίτες κράτους μέλους, στην περίπτωση που αυτοί εργοδοτούνται σε πλοία, συμπεριλαμβανόμενων των οχηματαγωγών ro-ro, που εξυπηρετούν τακτικές γραμμές επιβατικών μεταφορών μεταξύ λιμένων των κρατών μελών·

(β)  ναυτικούς οι οποίοι είναι πολίτες κράτους μέλους ή κράτους μη μέλους, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

ΜΕΡΟΣ X ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιβάρυνση για απαιτήσεις της Δημοκρατίας

56. Οι απαιτήσεις της Δημοκρατίας για τέλη, δικαιώματα ή φόρους χωρητικότητας που οφείλονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7, αντίστοιχα, αποτελούν επιβάρυνση επί του πλοίου και ικανοποιούνται κατά προτίμηση έναντι οποιωνδήποτε δανειστών, αλλά έπονται κατά τάξη της τελευταίας υποθήκης.

Εξουσία Γενικού Διευθυντή για επιβολή διοικητικού προστίμου

57.-(1)(α) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 54(2), και ανεξάρτητα εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο για κάθε παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πλοίο από χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) μέχρι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500), ανάλογα με τη βαρύτητα της μη συμμόρφωσης.

(β) Πριν από την επιβολή του διοικητικού προστίμου, ο Γενικός Διευθυντής ειδοποιεί γραπτώς το παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο για την πρόθεση του να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους που προτίθεται να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο και δίδοντας στο εν λόγω πρόσωπο το δικαίωμα να υποβάλει γραπτή ένσταση το αργότερο εντός προθεσμίας 15 ημερών, από την ημερομηνία που είχε ενημερωθεί για την εν λόγω πρόθεση.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Διευθυντή που παραβαίνει ή διαπιστώσει την παράβαση ή μη συμμόρφωση. Ο Γενικός Διευθυντής κοινοποιεί στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφασή του. Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει δεόντως το μη συμμορφούμενο πρόσωπο για το δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος και για το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στον Υφυπουργό δυνάμει του άρθρου 58.

(3) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου δυνάμει του εδαφίου (2) προστίμου καθορίζονται με οδηγίες του Υφυπουργού, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια του Γενικού Διευθυντή, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη μη συμμόρφωση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), ο Γενικός Διευθυντής δύναται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 54(4) περίπτωση να επιβάλλει στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο επιπρόσθετο διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα ευρώ (€50) αναφορικά με κάθε παραβαίνον μη συμμορφούμενο πλοίο και για κάθε μέρα της παράβασης ή μη συμμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Εξαιρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που προβλέπουν για την επιβολή διοικητικού προστίμου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής σχετικής φορολογικής δήλωσης φόρου χωρητικότητας κατά παράβαση ταχθείσας προθεσμίας, η οποία καθορίζεται με Γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 13, της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 15, του εδαφίου (2) του άρθρου 21, του εδαφίου (2) του άρθρου 23, της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 και του εδαφίου (1) του άρθρου 31.

Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου

58.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 57 έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υφυπουργού κατά απόφασης του Γενικού Διευθυντή για επιβολή διοικητικού προστίμου, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υφυπουργός την εξετάζει, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ιεραρχική προσφυγή.

(4) Ο Υφυπουργός δύναται να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας του την εξέταση θεμάτων που αφορούν την ιεραρχική προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της ιεραρχικής προσφυγής.

(5) Ο Υφυπουργός, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της προσφυγής, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς στον προσφεύγοντα την απόφασή του επί της προσφυγής, διά της οποίας απόφασης -

(α) αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή, και

(β) κατά περίπτωση, ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει ή αντικαθιστά την προσβαλλόμενη απόφαση.

Η απόφαση του Υφυπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της στον προσφεύγοντα και ενημερώνει τον τελευταίο περί του δικαιώματος προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Είσπραξη του διοικητικού προστίμου

59.-(1) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά το άρθρο 57 ή 58 επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(2) Διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε σε πλοιοκτήτη δυνάμει του άρθρου 57 ή 58 συνιστά επιβάρυνση επί του σχετικού πλοίου, η οποία επιβάρυνση ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι οποιωνδήποτε δανειστών, έπεται όμως κάθε υποθήκης.

(3) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο, που επεβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υφυπουργού βάσει του άρθρου 58 είτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο∙

(β) η Αρμόδια Αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.

Εξουσία Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας προς άρνηση διενέργειας πράξεων

60. O Γενικός Διευθυντής δύναται να αρνείται τη μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη, ναυλωτή, ή διαχειριστή πλοίου διενέργεια πράξεων, έκδοση πιστοποιητικών, χορήγηση αδειών ή/και εξαιρέσεων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, μέχρις ότου αποπληρωθούν οι οφειλόμενοι και απαιτητοί από τη Δημοκρατία φόροι, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Γλωσσική διατύπωση εγγράφων αναφορικά με πλοία

61. Όλα τα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται να υποβληθούν στον Υφυπουργό, το Γενικό Διευθυντή ή την Αρμόδια Αρχή με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, γίνονται δεκτά, εφόσον είναι συντεταγμένα σε γλώσσα κατανοητή στον κατά νόμο αρμόδιο για την αποδοχή τους πρόσωπο.

Κανονισμοί

62. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Καθορισμός εντύπων

63. Ο Γενικός Διευθυντής καθορίζει με απόφασή του τα έντυπα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

64.-(1) Καταργούνται οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμοι του 1992 μέχρι 2007.

(2) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου φορολογούνταν με φόρο χωρητικότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5Α των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, έχουν υποχρέωση να επαναεπιβεβαιώσουν την επιλογή τους να φορολογούνται με το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας δυνάμει του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου.

Διατήρηση νομικών διατάξεων

65.-(1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 64(1), οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογία Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλοίων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργούμενων από το εν λόγω άρθρο Νόμων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση και αντικατάσταση τους με Γνωστοποίηση -

(α) θεωρούμενοι ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) εξαιρουμένων των ορισμών των όρων «εμπορική διαχείριση πλοίου», «υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με την εξεύρεση πληρώματος» και «τεχνική διαχείριση πλοίου» οι οποίοι διαγράφονται από τον Κανονισμό 2 αυτών·

(γ) νοουμένου ότι ο Κανονισμός 12 αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου του 2006· και

(δ) νοουμένου ότι εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του ετήσιου φόρου χωρητικότητας σε σχέση με πλοιοκτήτες και ναυλωτές δυνάμει των άρθρων 13, 15, 21, 23, 25 και 53 του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από το άρθρο 64(1), τα τέλη που προβλέπονται από το Πρώτο Παράρτημα των καταργούμενων περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση και αντικατάσταση τους από τα τέλη που θα υιοθετηθούν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύoς του παρόντος Νόμου

66.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, 2020.

(2) Ο παρών Νόμος ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2029. Η περίοδος ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται να επεκταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, νοούμενου ότι έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 9, 11, 13, 15, 21, 23 και 25)

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Για κάθε επιλέξιμο πλοίο επιλέξιμων πλοιοκτητών και επιλέξιμων ναυλωτών επιβάλλεται και εισπράττεται ετήσιος φόρος που υπολογίζεται με βάση την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(α) από μηδέν μέχρι και 1.000 μονάδες καθαρής χωρητικότητας , για κάθε 100 μονάδες καθαρής χωρητικότητας επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €36,50.

(β) για κάθε επιπρόσθετες 100 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 1.001 μέχρι και 10.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €31,03.

(γ) για κάθε επιπρόσθετες 100 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 10.001 μέχρι και 25.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €20,08.

(δ) για κάθε επιπρόσθετες 100 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 25.001 μέχρι και 40.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €12,78.

(ε) για κάθε επιπρόσθετες 100 μονάδες καθαρής χωρητικότητας πέραν των 40.000 μονάδων, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €7,30.

Οποιαδήποτε υπολειπόμενη χωρητικότητα που είναι μικρότερη των 100 μονάδων καθαρής χωρητικότητας φορολογείται κατ’ αναλογία.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 31)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ

 

 

Για κάθε επιλέξιμο πλοίο ενός επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου επιβάλλεται και εισπράττεται ετήσιος φόρος που υπολογίζεται με βάση την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(α) από μηδέν μέχρι και 1.000 μονάδες καθαρής χωρητικότητας , για κάθε 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €36,50∙

(β) για κάθε επιπρόσθετες 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 1.001 μέχρι και 10.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €31,03∙

(γ) για κάθε επιπρόσθετες 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 10.001 μέχρι και 25.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €20,08∙

(δ) για κάθε επιπρόσθετες 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 25.001 μέχρι και 40.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €12,78∙

(ε) για κάθε επιπρόσθετες 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας πέραν των 40.000 μονάδων, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €7,30.

Οποιαδήποτε υπολειπόμενη χωρητικότητα που είναι μικρότερη των 400 μονάδων καθαρής χωρητικότητας φορολογείται κατ’ αναλογία.

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ

23.01.051.073-2010