Επιπρόσθετη επιβάρυνση σε περίπτωση υπερημερίας στη καταβολή φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, οφειλές, κ.λ.π.

10.-(1) Σε περίπτωση υπερημερίας περί την καταβολή φόρου χωρητικότητας οφειλόμενου κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, το πλοίο υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση κατά δέκα εκατοστά (10%) ετησίως επί του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας για κάθε έτος της καθυστέρησης ή μέρος αυτού, μέχρι την τελική αποπληρωμή του οφειλόμενου φόρου.

(2) Πληρωμές που ενεργούνται προς εξόφληση οφειλών δυνάμει του παρόντος Νόμου καταλογίζονται προς αποπληρωμή οφειλών κατά σειρά που έχουν καταστεί πληρωτέες.