Οικονομικός δεσμός μεταξύ των διαχειριζόμενων πλοίων και της Κοινότητας

33.-(1) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων δικαιούνται να επωφελούνται από το σύστημα φόρου χωρητικότητας μόνο αναφορικά με επιλέξιμα πλοία η διαχείριση των οποίων διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου, από την επικράτεια Κράτους Μέλους, ανεξάρτητα από το εάν η διαχείριση τους διεξάγεται, από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη (in- house management ) ή εάν ανατίθεται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος σε μια ή περισσότερες εταιρείες διαχείρισης πλοίων.

Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «επιλέξιμα πλοία η διαχείριση των οποίων γίνεται εξ’ ολοκλήρου» σημαίνει επιλέξιμα πλοία στα οποία προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης.

(2)(α) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται για κάθε επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, εάν η διαχείριση τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) της ολικής χωρητικότητας των επιλέξιμων πλοίων υπό διαχείριση σε συγκεκριμένο φορολογικό έτος διεξάγεται από την επικράτεια Κράτους Μέλους.

(β) Η χωρητικότητα, που υπερβαίνει το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) της χωρητικότητας του οποίου η διαχείριση δεν διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου από την επικράτεια Κράτους Μέλους, δεν είναι επιλέξιμη για το σύστημα του φόρου χωρητικότητας, τα δε σχετικά πλοία που αντιπροσωπεύουν την υπερβαίνουσα χωρητικότητα παύουν να αποτελούν επιλέξιμα πλοία και δεν είναι πλέον επιλέξιμα να παραμείνουν στο σύστημα του φόρου χωρητικότητας για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος κατά το οποίο προέκυψε η υπέρβαση, και το εισόδημα του επιλέξιμου διαχειριστή πλοίων που προήλθε από τη διαχείριση τέτοιων πλοίων φορολογείται σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51(5).

(3) Μη συμμόρφωση διαχειριστή πλοίου με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) επιφέρει την εφαρμογή της παραγράφου (β) του ίδιου εδαφίου, η οποία δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητα του ιδίου του διαχειριστή πλοίου για το σύστημα του φόρου χωρητικότητας. Σε αυτή τη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 44 αναφορικά με τους χωριστούς λογαριασμούς.

(4) Αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται στον Διευθυντή από διαχειριστή πλοίου, ώστε να καταδειχθεί συμμόρφωση με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2). Γνωστοποίηση καθορίζει λεπτομέρειες τέτοιων αποδεικτικών εγγράφων.