Συμμόρφωση διαχειριζόμενων πλοίων με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα

34.-(1) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος ή/ και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης, είναι επιλέξιμοι για το σύστημα φόρου χωρητικότητας εάν όλα τα πλοία και τα πληρώματα που διαχειρίζονται συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία και ασφάλεια (security) του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου.

(2) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου αναφορικά με την ολότητα των κοινοτικών πλοίων που διαχειρίζεται.

(3) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα διαχειριστή πλοίου αναφορικά με την ολότητα των μη κοινοτικών πλοίων που διαχειρίζεται, νοουμένου ότι τέτοια πλοία-

(α) είναι ταξινομημένα από οργανισμό επιθεώρησης (νηογνώμονα) αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα συναφή κοινοτική νομοθεσία· και

(β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία (security), προστασία του περιβάλλοντος που εκάστοτε ισχύουν∙ και

(γ) επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της Σύμβασης STCW.

(4) Για πλοία υπό διαχείριση (κοινοτικά ή μη), που υψώνουν σημαία κράτους που περιλαμβάνεται στην Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, νοουμένου ότι η τεχνική διαχείριση και η διαχείριση πληρώματος έκαστου τέτοιου πλοίου διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου, από το έδαφος Κράτους Μέλους, ανεξάρτητα από το εάν η διαχείριση τους διεξάγεται από τον ίδιον τον πλοιοκτήτη (in-house management) ή εάν ανατίθεται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος σε μια ή περισσότερες εταιρείες διαχείρισης πλοίων.

Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει κατά πόσο μια σημαία κράτους περιλαμβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, με βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνημονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας.

(5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, το άρθρο 54 τυγχάνει εφαρμογής.