Απαίτηση αναφορικά με την αναλογία νηολόγησης (σύνδεση με τη σημαία) των διαχειριζόμενων πλοίων

35.-(1)(α) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου πρέπει να πληροί την ακόλουθη προϋπόθεση:

(i) κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29, τουλάχιστον 60 τοις εκατό (60%) του στόλου που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου σε χωρητικότητα πρέπει να είναι κοινοτικά πλοία· ή

(ii) εάν κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29 τα κοινοτικά πλοία που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου είναι λιγότερα από 60 τοις εκατό (60%) σε χωρητικότητα του υπό την διαχείριση του στόλου -

(Α) ένα μερίδιο του στόλου που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου πρέπει να αποτελείται από κοινοτικά πλοία· και

(Β) το μερίδιο που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία δεν μεταβάλλεται ή αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στόλου που αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία.

(2)(α) Ανεξάρτητα από το άρθρο 28(1), σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υπο-υποπαράγραφο (Β) της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αλλά ικανοποιηθεί η άλλη προϋπόθεση της εν λόγω υποπαραγράφου (ii), οποιαδήποτε πρόσθετα μη κοινοτικά πλοία που διαχειρίζεται ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου, μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία, εκτός εάν ο μέσος όρος του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, δεν μειώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

(3) Σε περίπτωση διαχειριστή πλοίου -

(α) ο οποίος δεν ικανοποιεί την προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υπο-υποπαράγραφο (Β) της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και

(β) του οποίου τα μη κοινοτικά πλοία τα οποία εντάχθηκαν υπό τη διαχείριση του μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας τελικά θεωρούνται ως επιλέξιμα πλοία βάσει του εδαφίου (2) πιο πάνω,

ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου υπόκειται σε αύξηση 10 τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού του φόρου χωρητικότητας που καταβάλλει για τα μη κοινοτικά πλοία του στόλου του.

(4) Επιπρόσθετα του ελέγχου που διενεργείται κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας βάσει του εδαφίου (1), ο Γενικός Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο κατά τη λήξη του τρίτου έτους από τον προαναφερόμενο χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, και σε μεταγενέστερο έλεγχο κάθε τρία έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής ισχύος του φορολογικού καθεστώτος του παρόντος Νόμου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 66(4), με σκοπό ο κάθε έλεγχος να επαληθεύει ότι ο επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου εξακολουθεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) καθώς και της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.