Διαχείριση πληρώματος κατά τις απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006

36.-(1) Προκειμένου να είναι επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ένας επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της Σύμβασης MLC τυγχάνουν πλήρους συμμόρφωσης επί όλων των πλοίων που διαχειρίζεται, από τον εργοδότη του ναυτικού, δηλαδή τον πλοιοκτήτη ή τον ίδιο τον διαχειριστή πληρώματος. Ειδικότερα, ένας επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να διασφαλίζει ότι τυγχάνουν συμμόρφωσης οι διατάξεις της Σύμβασης MLC αναφορικά με -

(α) συμβάσεις εργασίας ναυτικών (Κανονισμός 2.1 και Πρότυπο A2.1 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC),

(β) αποζημίωση ναυτικού σε περίπτωση απώλειας ή βύθισης πλοίου (Κανονισμός 2.6 και Πρότυπο A2.6 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC ),

(γ) ιατρική περίθαλψη επί του πλοίου και στην ξηρά (Κανονισμός 4.1 και Πρότυπο A4.1, Κανονισμός 4.3 και Πρότυπο A4.3, Κανονισμός 4.4 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC),

(δ) ευθύνη των πλοιοκτητών, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής μισθοδοσίας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (Κανονισμός 4.2 και Πρότυπο A4.2 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC )· και

(ε) παλιννόστηση (Κανονισμός 2.5 και Πρότυπο A2.5 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC).

(2)(α) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), σε περίπτωση που η ευθύνη του πλοιοκτήτη (Κανονισμός 4.2 και Πρότυπο A4.2 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC ) δεν καλύπτεται από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη με οικονομική εξασφάλιση για κάλυψη/ ικανοποίηση συμβατικής αποζημίωσης αναφορικά με θάνατο ή μακροχρόνια ανικανότητα των ναυτικών η οποία προκαλείται από εργασιακό τραυματισμό, ασθένεια ή κίνδυνο, τότε τέτοια οικονομική εξασφάλιση παρέχεται από τον διαχειριστή πληρώματος.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για υποβολή στο Γενικό Διευθυντή από διαχειριστή πληρώματος και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές απαιτήσεις ούτως ώστε να καταδεικνύεται συμμόρφωση με την παράγραφο (α).

(3) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να μεριμνά για την απόλυτη τήρηση των διεθνών πρότυπων σχετικά με τις ώρες εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης που προβλέπονται από την Σύμβαση MLC.