Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας διαχειριστών πλοίων

32.-(1) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πλοίων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

(α) πρέπει να διατηρεί πλήρως στελεχωμένο γραφείο στη Δημοκρατία και να εργοδοτεί ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό∙

(β) τουλάχιστον 51 τοις εκατό (51%) του συνολικού αριθμού των προσώπων που εργοδοτεί ο διαχειριστής πλοίου στη ξηρά πρέπει να είναι πολίτες Κράτους Μέλους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εργοδοτεί ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό» -

(α) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα προσοντούχο μηχανικό πλοίων και ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων, ή

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 προσοντούχους μηχανικούς πλοίων και ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων∙

(β) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος μόνο -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων, ή

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 έμπειρους διευθυντές πληρωμάτων∙

(γ) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης μόνο -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα προσοντούχο μηχανικό πλοίων,

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 προσοντούχους μηχανικούς πλοίων.