Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων

31.-(1) Επί των διαχειριστών πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 28(1) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας σε σχέση με τα επιλέξιμα πλοία που διαχειρίζονται, ο οποίος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(2) Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται -

(α) προκειμένου περί κυπριακών πλοίων, κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, μετά την καταμέτρησή του, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης,

(β) προκειμένου περί αλλοδαπών πλοίων, αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.