Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο -

(α) στο εισόδημα επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος και/ ή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο·

(β) στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο ή στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από τη παροχή των σχετικών υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων·

(γ) στο μέρισμα μετόχου ή μέλους οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου μερίσματος, και που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο·

(δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδημα που αποκτά επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου από τη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε επιλέξιμο πλοίο σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή/και εισόδημα χρησιμοποιείται για σκοπούς πληρωμής εξόδων που έχουν σχέση με τη διαχείριση αυτών των πλοίων.