Είσπραξη του διοικητικού προστίμου

59.-(1) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά το άρθρο 57 ή 58 επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(2) Διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε σε πλοιοκτήτη δυνάμει του άρθρου 57 ή 58 συνιστά επιβάρυνση επί του σχετικού πλοίου, η οποία επιβάρυνση ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι οποιωνδήποτε δανειστών, έπεται όμως κάθε υποθήκης.

(3) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο, που επεβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υπουργού βάσει του άρθρου 58 είτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο∙

(β) η Αρμόδια Αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.