Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου

58.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 57 έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υφυπουργού κατά απόφασης του Γενικού Διευθυντή για επιβολή διοικητικού προστίμου, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υφυπουργός την εξετάζει, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ιεραρχική προσφυγή.

(4) Ο Υφυπουργός δύναται να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας του την εξέταση θεμάτων που αφορούν την ιεραρχική προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της ιεραρχικής προσφυγής.

(5) Ο Υφυπουργός, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της προσφυγής, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς στον προσφεύγοντα την απόφασή του επί της προσφυγής, διά της οποίας απόφασης -

(α) αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή, και

(β) κατά περίπτωση, ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει ή αντικαθιστά την προσβαλλόμενη απόφαση.

Η απόφαση του Υφυπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της στον προσφεύγοντα και ενημερώνει τον τελευταίο περί του δικαιώματος προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.