Εξουσία Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας προς άρνηση διενέργειας πράξεων

60. O Γενικός Διευθυντής δύναται να αρνείται τη μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη, ναυλωτή, ή διαχειριστή πλοίου διενέργεια πράξεων, έκδοση πιστοποιητικών, χορήγηση αδειών ή/και εξαιρέσεων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, μέχρις ότου αποπληρωθούν οι οφειλόμενοι και απαιτητοί από τη Δημοκρατία φόροι, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.