Γλωσσική διατύπωση εγγράφων αναφορικά με πλοία

61. Όλα τα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται να υποβληθούν στον Υφυπουργό, το Γενικό Διευθυντή ή την Αρμόδια Αρχή με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, γίνονται δεκτά, εφόσον είναι συντεταγμένα σε γλώσσα κατανοητή στον κατά νόμο αρμόδιο για την αποδοχή τους πρόσωπο.