Μη επιλέξιμα πλοία: έξοδος από το σύστημα φόρου χωρητικότητας

51.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εταιρεία Φόρου Χωρητικότητας» ή «εταιρεία ΦΧ» σημαίνει οποιονδήποτε επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, από τους αναφερόμενους αντιστοίχως στα άρθρα 7, 19 και 29.

(2) Η εταιρεία ΦΧ παραμένει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει πλέον στην ιδιοκτησία της ή/και δεν εκμεταλλεύεται ή/και δεν διαχειρίζεται πλέον οποιαδήποτε από τα πλοία που αρχικά είχαν ενταχθεί στο σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(3) Η εταιρεία ΦΧ παραμένει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα πλοία που αρχικά είχαν ενταχθεί στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, θεωρηθούν μη επιλέξιμα πλοία, αλλά η εταιρεία ΦΧ υπόκειται στην καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, για την περίοδο που τα πλοία παρέμειναν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ως μη επιλέξιμα πλοία.

(4) Η εταιρεία ΦΧ δεν δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας αν οποιαδήποτε από τα πλοία της παύσουν να είναι επιλέξιμα πλοία και λόγω αυτού δεν ικανοποιείται πλέον η προϋπόθεση του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία η οποία προβλέπεται κατά περίπτωση στα άρθρα 15(2), 25(2) και 35(1).

(5) Εισοδήματα εταιρείας ΦΧ που προκύπτουν από μη επιλέξιμα πλοία ή από επιλέξιμα πλοία που δεν απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.