Κατάλογος πλοίων που δεν εμπίπτουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας

50.-(1) Για όλα τα κυπριακά πλοία και τους εγγεγραμμένους πλοιοκτήτες αυτών που δεν ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 6(1)(α), ο Γενικός Διευθυντής τηρεί ειδικό Κατάλογο με την ονομασία «Κατάλογος κυπριακών πλοίων που δεν εμπίπτουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας». Ο Γενικός Διευθυντής τηρεί επίσης παρόμοιους Καταλόγους για όλους τους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων και για τα πλοία αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούνται ή δεν έχουν επιλέξει να ενταχθούν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε κάθε ειδικό Κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καταχωρούνται τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τα στοιχεία κάθε σχετικού πλοίου·

(β) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ο Γενικός Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να καταχωρηθούν στους εν λόγω Καταλόγους.

Οι εν λόγω ειδικοί Κατάλογοι θα τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που θα καθορίζει με απόφασή του ο Γενικός Διευθυντής, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να έχει πρόσβαση στους εν λόγω Κατάλογους.

(3) Κατά περίπτωση, οι πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων που περιλαμβάνονται στους εν λόγω ειδικούς Κατάλογους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος σε σχέση με αυτά τα πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.