Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ επιλέξιμης δραστηριότητας οποιουδήποτε προσώπου που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλης μη επιλέξιμης δραστηριότητας που διεξάγει το πρόσωπο αυτό

42.-(1) Το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που τίθενται ή επιβάλλονται όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, μεταξύ επιλέξιμης δραστηριότητας οποιουδήποτε προσώπου που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλης μη επιλέξιμης δραστηριότητας που διεξάγει το ίδιο πρόσωπο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(3) Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εμπορικών Συναλλαγών σε συναλλαγές οι οποίες ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό, θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση.