Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ προσώπου το οποίο υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλο πρόσωπο

41.-(1) Σε περιπτώσεις που τίθενται ή επιβάλλονται όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων μεταξύ οποιουδήποτε προσώπου και επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή ή επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6, 18 και 28, αναφορικά με συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών οι οποίες -

(α) σε σχέση με τον επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, θεωρούνται ότι έγιναν στα πλαίσια ή σε σχέση με την επιλέξιμη δραστηριότητα αυτού, και

(β) σε σχέση με το άλλο πρόσωπο δεν έγιναν στα πλαίσια ή σε σχέση με επιλέξιμη δραστηριότητα που διεξάγει το πρόσωπο αυτό,

τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(3) Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εμπορικών Συναλλαγών σε συναλλαγές οι οποίες ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό, θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση.