Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών: υποχρέωση για ειδοποίηση

43.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 41, οφείλουν να δίνουν ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η φορολογική υποχρέωση ενδεχομένως να επηρεάζεται από τις πιο πάνω διατάξεις, εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία που ο επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά τη περίπτωση, θεωρείται ότι φορολογείται ή ότι έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά περίπτωση, ο οποίος υπόκειται στο φόρο χωρητικότητας και πρέπει να ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται για την πιθανή εφαρμογή του άρθρου 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, σε σχέση με συναλλαγές μεταξύ του επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή ή επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, κατά περίπτωση, και του προσώπου στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση.