Ποινικά αδικήματα για διαχειριστές πληρώματος

38.-(1) Κάθε διαχειριστής πληρώματος ενταγμένος στο σύστημα φόρου χωρητικότητας που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 36 και 37(γ) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές. Το ίδιο αδίκημα διαπράττει και υπόκειται στις ίδιες ποινές οποιοδήποτε πρόσωπο που συνεργεί, υποβοηθά, συμβουλεύει, ή παρακινεί ένα διαχειριστή πληρώματος στο να παραβεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 36 και 37(γ).

(2) Ο Διευθυντής δύναται να συμβιβάσει εξώδικα ένα αδίκημα που διαπράχθηκε όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) και δύναται επίσης πριν την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, να συμβιβάσει οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα που λήφθηκαν δυνάμει του εν λόγω εδαφίου, υπό τέτοιους όρους τους οποίους, κατά τη διακριτική του εξουσία, θεωρήσει ως πρέποντες, με πλήρη εξουσία να αποδεχθεί, από το πρόσωπο που υπέχει ευθύνη, την καταβολή χρηματικής πληρωμής που να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ποινής στην οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι υπόκειται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) για τέτοιο αδίκημα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) πιο πάνω, όπου διαχειριστής πληρώματος καταδικάζεται για οποιοδήποτε αδίκημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, ο εν λόγω διαχειριστής πληρώματος δεν θα δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον εν λόγω διαχειριστή πληρώματος για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να επιλέγει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου διαχειριστή πληρώματος από το σύστημα φόρου χωρητικότητας.