Επιπρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις διαχειριστών πλοίων που παρέχουν μόνο υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης

39. Διαχειριστής πλοίου ο οποίος παρέχει μόνο υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης πρέπει να έχει πιστοποιηθεί με βάση τον Κώδικα ISM (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) από την αρμόδια αρχή των Κρατών σημαίας των πλοίων στα οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και πρέπει να αναφέρεται ως εταιρεία διαχείρισης πλοίου στα σχετικά Πιστοποιητικά Διαχείρισης Ασφάλειας των εν λόγω πλοίων.