παλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιλέξιμων ναυλωτών

20. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο -

(α) στο εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση επιλέξιμου ναυλωμένου πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα από επιλέξιμο ναυλωτή·

(β) στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου ναυλωτή, από κέρδη πραγματοποιηθέντα από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή/και στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου ναυλωτή από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(γ) στο μέρισμα μετόχου ή μέλους οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου μερίσματος, και που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη επιλέξιμου ναυλωτή από την εκμετάλλευση επιλέξιμου ναυλωμένου πλοίου σε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδημα που αποκτά επιλέξιμος ναυλωτής από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή/και εισόδημα χρησιμοποιείται για σκοπούς πληρωμής εξόδων που προκύπτουν από το ναυλοσύμφωνο.