Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων

28.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διαχειριστής πλοίου θεωρείται ότι είναι επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου και υπόκειται σε ετήσιο φόρο χωρητικότητας νοουμένου ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο διαχειριστής πλοίου έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29, είναι φορολογικός κάτοικος και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης σε επιλέξιμο πλοίο ή πλοία οποιασδήποτε εθνικότητας (σημαίας)· και

(β) ο διαχειριστής πλοίου πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 32, 33, 34, 35· και

(γ) κατά περίπτωση και ανάλογα με τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει, ο διαχειριστής πλοίου ικανοποιεί τις ειδικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 39.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

(α) «στόλος» σημαίνει δύο ή περισσότερα πλοία, των οποίων η διαχείριση διεξάγεται από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο·

(β) «όμιλος» σημαίνει δύο ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας·

(γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόμος∙

(δ) οι όροι «μητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που της αποδίδει στους όρους αυτούς το άρθρο 1 της Έβδομης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ.

(3) Οι διαχειριστές πλοίων που κατά οποιοδήποτε χρόνο δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) υπόκεινται σε φόρο με βάση τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(4)(α) Διαχειριστής πλοίου, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης, θεωρείται ως μη επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(β) Τα πλοία διαχειριστή πλοίου, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία.