Συμμόρφωση πλοιοκτητών μη κοινοτικών πλοίων με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα

16.-(1) Επιλέξιμοι πλοιοκτήτες επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου σύμφωνα με το άρθρο 15, είναι επιλέξιμοι για το σύστημα φόρου χωρητικότητας εάν αυτά τα μη κοινοτικά πλοία που τους ανήκουν συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία (security) και ασφάλεια του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου.

(2) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο πλοιοκτήτη αναφορικά με την ολότητα των επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων που του ανήκουν, νοουμένου ότι τέτοια πλοία -

(α) είναι ταξινομημένα από οργανισμό επιθεώρησης (νηογνώμονα) αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη συναφή κοινοτική νομοθεσία που εκάστοτε ισχύει· και

(β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία (security) και προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν, και

(γ) επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της Σύμβασης STCW.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, το άρθρο 54 του παρόντος Νόμου τυγχάνει εφαρμογής.