Χωριστοί λογαριασμοί

44.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων οι οποίοι αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6, 18 και 28 και οι οποίοι αποκτούν εισόδημα το οποίο προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα και ταυτόχρονα αποκτούν εισόδημα το οποίο προκύπτει από μη επιλέξιμη δραστηριότητα, οφείλουν να τηρούν τέτοια βιβλία και αρχεία ώστε να είναι δυνατό να καθορίζουν το εισόδημα που εμπίπτει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και το άλλο εισόδημα χωριστά και να ετοιμάζουν χωριστούς λογαριασμούς.

(2) Οι πλοιοκτήτες που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(α), οι οποίοι παραβαίνουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, χάνουν την ιδιότητα του επιλέξιμου πλοιοκτήτη και υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που εξακριβώνεται η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση που αναφέρεται πιο πάνω, ο πλοιοκτήτης προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία προς ικανοποίηση του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων που δεικνύουν ότι τέτοια μη συμμόρφωση έπαυσε να υφίσταται. Η απώλεια της ιδιότητας του επιλέξιμου πλοιοκτήτη εφαρμόζεται για κάθε φορολογικό έτος για το οποίο εξακριβώθηκε η μη συμμόρφωση. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά την περίοδο που ο πλοιοκτήτης παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(3) Οι πλοιοκτήτες που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β) ή (γ) και οι ναυλωτές και οι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 18 και 28, οι οποίοι παραβαίνουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, χάνουν την ιδιότητα του επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή και επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου και υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, και οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 7(3) και (4), 19(3) και (4), 29(3) και (4) τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής.

(4) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου, χάνουν το όφελος της απαλλαγής της φορολογίας που προβλέπεται στα άρθρα 8, 20 και 30 του παρόντος Νόμου και υπόκεινται στις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1978 μέχρι 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, τόσο σε σχέση με το εισόδημα που προκύπτει από μη επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα όσο και σε σχέση με το εισόδημα που προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

(5) Οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας δεν δύναται να μειώσει το φορολογητέο εισόδημα δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, το οποίο προκύπτει από μη επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες εντός του φορολογικού έτους, ή να μεταφερθεί ή να συμψηφιστεί έναντι του φορολογητέου εισοδήματος μελλοντικών ετών το οποίο προκύπτει από επιλέξιμες και μη επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες ή από οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που υπόκεινται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(6) Ο φόρος χωρητικότητας δεν αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη για τους σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.