Δίκαιη αναλογία δαπανών

45.-(1) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε φορολογική έκπτωση σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, σε σχέση με πάγιο ενεργητικό που άμεσα ή έμμεσα χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες οι οποίες υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας. Η φορολογική έκπτωση πάγιου ενεργητικού σε στοιχεία που χρησιμοποιούνται τόσο σε δραστηριότητες που υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας όσο και σε άλλες δραστηριότητες πρέπει να επιμερίζεται κατ’ αναλογία του ολικού εισοδήματος των δύο ειδών δραστηριοτήτων.

(2) Μόνο το μέρος των δαπανών για τόκους και των συναλλαγματικών διαφορών καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που άμεσα ή έμμεσα αφορά δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας αφαιρούνται από το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009. Οι δαπάνες για τόκους, συναλλαγματικές διαφορές και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τόσο τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας όσο και τις άλλες δραστηριότητες πρέπει να επιμερίζονται κατ’ αναλογία του ολικού εισοδήματος των δύο ειδών δραστηριοτήτων.