Η επιλογή του συστήματος φόρου χωρητικότητας περιλαμβάνει όλα τα επιλέξιμα πλοία

46.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές ή επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 7, 19 και 29, όταν επιλέγουν να φορολογούνται με βάση το σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να περιλαμβάνουν στο φόρο χωρητικότητας όλα τα επιλέξιμα πλοία.

(2) Σε περίπτωση που οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές ή επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας, και ως μέρος ομίλου εταιρειών οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας, σε τέτοια περίπτωση όλες οι επιλέξιμες εταιρείες πρέπει να επιλέγουν το σύστημα φόρου χωρητικότητας όταν μια εταιρεία του ομίλου εταιρειών έχει επιλέξει να φορολογείται με βάση το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «όμιλος εταιρειών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο «όμιλος» το άρθρο 6(2)(β).