Επιλέξιμοι ναυλωτές: ελάχιστο μερίδιο στόλου στην ιδιοκτησία τους

47.-(1) Σε σχέση με επιλέξιμους ναυλωτές που αναφέρονται στο άρθρο 18, το σύνολο της καθαρής χωρητικότητας των πλοίων που έχουν ναυλώσει και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το 75 τοις εκατόν (75%) του συνόλου της καθαρής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ναυλώνονται ή που τυγχάνουν εκμετάλλευσης από ένα επιλέξιμο ναυλωτή και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), το σύνολο της καθαρής χωρητικότητας πλοίων που ναυλώνονται και περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου της καθαρής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ναυλώνονται ή τυγχάνουν εκμετάλλευσης από ένα επιλέξιμο ναυλωτή και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, νοουμένου ότι κάθε πλοίο που ναυλώνεται -

(α) είναι νηολογημένο σε νηολόγιο Κράτους Μέλους, ή

(β) η διαχείριση του πληρώματος και η τεχνική διαχείριση αυτού διεξάγονται από την επικράτεια Κράτους Μέλους .

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«πλοίο που ναυλώνεται» σημαίνει πλοίο που ναυλώνεται με βάση χρονοναύλωση ή ναύλωση για καθορισμένο ταξίδι ή με βάση σύμβαση ναύλωσης (contract of affreightment )∙

«πλοία που τυγχάνουν εκμετάλλευσης από επιλέξιμο ναυλωτή» σημαίνει πλοία που ανήκουν σε ή που ναυλώνονται γυμνά από επιλέξιμο ναυλωτή.