Αναδιοργάνωση εταιρείας που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας

52.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εταιρεία Φόρου Χωρητικότητας» ή «εταιρεία ΦΧ» σημαίνει οποιονδήποτε επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, από τους αναφερόμενους αντιστοίχως στα άρθρα 7, 19 και 29.

(2) Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρείας ΦΧ, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία υπόκειται σε επανεξέταση από το Διευθυντή, για να εξακριβωθεί κατά πόσο η εν λόγω Εταιρεία ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Ειδοποίηση για την εν λόγω αναδιοργάνωση δίδεται στο Διευθυντή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης και η επανεξέταση διενεργείται από το Διευθυντή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης.

(3) Εάν μετά την επανεξέταση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), διαπιστώνεται ότι η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία θεωρείται ότι εμπίπτει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για την περίοδο μέχρι τη λήξη του υπολοίπου της περιόδου των 10 ετών.

(4) Εάν μετά την επανεξέταση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), διαπιστώνεται ότι η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία δεν ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία, από την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 7(3), 19(3) και 29(3) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Ο Διευθυντής ενημερώνει για τα πορίσματα της επανεξέτασής του τόσο το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων όσο και την επηρεαζόμενη Εταιρεία.