Διατήρηση νομικών διατάξεων

65.-(1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 64(1), οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογία Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλοίων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργούμενων από το εν λόγω άρθρο Νόμων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση και αντικατάσταση τους με Γνωστοποίηση -

(α) θεωρούμενοι ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) εξαιρουμένων των ορισμών των όρων «εμπορική διαχείριση πλοίου», «υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με την εξεύρεση πληρώματος» και «τεχνική διαχείριση πλοίου» οι οποίοι διαγράφονται από τον Κανονισμό 2 αυτών·

(γ) νοουμένου ότι ο Κανονισμός 12 αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου του 2006· και

(δ) νοουμένου ότι εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του ετήσιου φόρου χωρητικότητας σε σχέση με πλοιοκτήτες και ναυλωτές δυνάμει των άρθρων 13, 15, 21, 23, 25 και 53 του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από το άρθρο 64(1), τα τέλη που προβλέπονται από το Πρώτο Παράρτημα των καταργούμενων περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση και αντικατάσταση τους από τα τέλη που θα υιοθετηθούν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.