Έναρξη της ισχύoς του παρόντος Νόμου

66.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, 2020.

(2) Ο παρών Νόμος ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2029. Η περίοδος ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται να επεκταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, νοούμενου ότι έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.