Κατάργηση

64.-(1) Καταργούνται οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμοι του 1992 μέχρι 2007.

(2) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου φορολογούνταν με φόρο χωρητικότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5Α των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, έχουν υποχρέωση να επαναεπιβεβαιώσουν την επιλογή τους να φορολογούνται με το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας δυνάμει του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου.