Καθορισμός εντύπων

63. Ο Γενικός Διευθυντής καθορίζει με απόφασή του τα έντυπα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.