Ποινές για μη συμμόρφωση από επιλέξιμους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων

54.-(1) Παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 16, 26, 34, 36 και 37(γ), αναφορικά με επιλέξιμο πλοίο ενταγμένο στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διενέργεια έρευνας από τον Γενικό Διευθυντή με σκοπό την εξακρίβωση της έκτασης της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης.

(2) Όταν εξακριβωθεί παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης από το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Γενικός Διευθυντής επιβάλλει στον κατά περίπτωση επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίων, (μη συμμορφούμενο πρόσωπο) για κάθε μη συμμορφούμενο πλοίο, διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 57(1), (2) και (3), και το μη συμμορφούμενο πρόσωπο υποχρεούται να τερματίσει την παράβαση ή τη μη συμμόρφωση εντός 45 ημερών.

(3) Τερματισμός της παράβασης ή μη συμμόρφωσης εντός της προβλεπόμενης περιόδου των 45 ημερών δύναται να βεβαιώνεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων από το Γενικό Διευθυντή αποδεικτικών εγγράφων. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να διερευνά περαιτέρω και να διενεργεί έλεγχο εάν τα αποδεικτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά. Τέτοιος έλεγχος πρέπει να διενεργείται και να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αποδεικτικών εγγράφων.

(4) Εάν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (3), διαπιστωθεί ότι η παράβαση ή μη συμμόρφωση παραμένει, τότε σε τέτοια περίπτωση επιβάλλεται στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο επιπρόσθετο ημερήσιο διοικητικό πρόστιμο για κάθε παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πλοίο με βάση το άρθρο 57(4), από τη λήξη της αρχικής περιόδου των 45 ημερών που δόθηκαν για την αποκατάσταση μέχρι την ημέρα που η παράβαση ή η μη συμμόρφωση τερματιστεί.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) πιο πάνω, όπου η παράβαση ή μη συμμόρφωση που έχει εξακριβωθεί από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1) πιο πάνω θεωρηθεί από το Γενικό Διευθυντή ως εκτενής και/ ή σοβαρή, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να αποφασίσει ότι δεν θα επιτρέπεται στον πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία της εξακρίβωσης της εκτενούς και/ ή σοβαρής μη συμμόρφωσης. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον εν λόγω πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας με βάση τον παρόντα Νόμο, για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Γενικού Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με τη περίπτωση, από το σύστημα φόρου χωρητικότητας.