Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για ναυτικούς κοινοτικών πλοίων

55.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου στη Δημοκρατία, δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος στο μισθό ή σε άλλα συναφή από την εργοδότηση οφέλη επιλέξιμων ναυτικών:

(α) οι οποίοι υπέχουν υποχρέωσης καταβολής φόρου εισοδήματος στη Δημοκρατία· και

(β) οι οποίοι εργοδοτούνται επί κοινοτικού πλοίου που είναι επιλέξιμο πλοίο και απασχολείται σε θαλάσσια μεταφορά.

(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «επιλέξιμοι ναυτικοί» σημαίνει:

(α) ναυτικούς οι οποίοι είναι πολίτες κράτους μέλους, στην περίπτωση που αυτοί εργοδοτούνται σε πλοία, συμπεριλαμβανόμενων των οχηματαγωγών ro-ro, που εξυπηρετούν τακτικές γραμμές επιβατικών μεταφορών μεταξύ λιμένων των κρατών μελών·

(β)  ναυτικούς οι οποίοι είναι πολίτες κράτους μέλους ή κράτους μη μέλους, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.