Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος μελών πληρώματος κυπριακών πλοίων

55. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος στα κέρδη ή άλλα οφέλη από την εργοδότηση του πλοιάρχου, των αξιωματικών και άλλων μελών του πληρώματος επιλέξιμου κυπριακού πλοίου, που απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα.