Επιβάρυνση για απαιτήσεις της Δημοκρατίας

56. Οι απαιτήσεις της Δημοκρατίας για τέλη, δικαιώματα ή φόρους χωρητικότητας που οφείλονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7, αντίστοιχα, αποτελούν επιβάρυνση επί του πλοίου και ικανοποιούνται κατά προτίμηση έναντι οποιωνδήποτε δανειστών, αλλά έπονται κατά τάξη της τελευταίας υποθήκης.