Μητρώο επιλέξιμων πλοιοκτητών, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας

49.-(1) Για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες των επιλέξιμων πλοιοκτητών, επιλέξιμων ναυλωτών και επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 48, ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία «Μητρώο Φορολόγησης με Φόρο Χωρητικότητας αναφορικά με επιλέξιμους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων, επιλέξιμους ναυλωτές και επιλέξιμους διαχειριστές πλοίων» στο οποίο θα καταχωρούνται -

(α) το όνομα και τα στοιχεία του κάθε επιλέξιμου πλοιοκτήτη αλλοδαπού πλοίου, επιλέξιμου ναυλωτή και επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου·

(β) η ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας·

(γ) η ημερομηνία λήξης της επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας·

(δ) ο συνολικός αριθμός και η συνολική χωρητικότητα των σχετικών επιλέξιμων πλοίων·

(ε) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να καταχωρηθούν στο εν λόγω Μητρώο.

(2) Το εν λόγω Μητρώο τηρείται σε οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που θα καθορίζει με απόφασή του ο Διευθυντής, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής.

(3) Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να έχει πρόσβαση στο εν λόγω Μητρώο.