Εξουσία Διευθυντή για επιβολή διοικητικού προστίμου

57.-(1)(α) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 54(2), και ανεξάρτητα εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο για κάθε παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πλοίο από χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) μέχρι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500), ανάλογα με τη βαρύτητα της μη συμμόρφωσης.

(β) Πριν από την επιβολή του διοικητικού προστίμου, ο Διευθυντής ειδοποιεί γραπτώς το παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο για την πρόθεση του να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους που προτίθεται να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο και δίδοντας στο εν λόγω πρόσωπο το δικαίωμα να υποβάλει γραπτή ένσταση το αργότερο εντός προθεσμίας 15 ημερών, από την ημερομηνία που είχε ενημερωθεί για την εν λόγω πρόθεση.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή που παραβαίνει ή διαπιστώσει την παράβαση ή μη συμμόρφωση. Ο Διευθυντής κοινοποιεί στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφασή του. Ο Διευθυντής ενημερώνει δεόντως το μη συμμορφούμενο πρόσωπο για το δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος και για το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 58.

(3) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου δυνάμει του εδαφίου (2) προστίμου καθορίζονται με οδηγίες του Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη μη συμμόρφωση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 54(4) περίπτωση να επιβάλλει στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο επιπρόσθετο διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα ευρώ (€50) αναφορικά με κάθε παραβαίνον μη συμμορφούμενο πλοίο και για κάθε μέρα της παράβασης ή μη συμμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.