Μηχανισμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006

37.- Η συμμόρφωση από επιλέξιμο διαχειριστή πληρώματος με τις απαιτήσεις του άρθρου 36 εποπτεύεται από τον Διευθυντή και τέτοια συμμόρφωση απαιτείται για όλα τα πλοία (κοινοτικά και μη) που βρίσκονται υπό τη διαχείριση πληρώματος, η οποία συμμόρφωση πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων μηχανισμών:

(α) δυνάμει καταλλήλων ιδιωτικών συμβατικών διευθετήσεων που συνομολογούνται μεταξύ του διαχειριστή πληρώματος και του πλοιοκτήτη, οι οποίες διευθετήσεις πρέπει να αντανακλώνται ρητά στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των ναυτικών που βρίσκονται υπό διαχείριση πληρώματος· οι διευθετήσεις αυτές πρέπει να προβλέπουν για ρητή υποχρέωση του εργοδότη των ναυτικών όπως συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του άρθρου 36∙

(β) κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος υποβάλλει, κατά την έναρξη έκαστου φορολογικού έτους, γραπτή δήλωση προς τον Διευθυντή, η οποία περιλαμβάνει ρητή αναφορά και ανάληψη υποχρέωσης πως οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) ιδιωτικές συμβατικές διευθετήσεις είτε έχουν συνομολογηθεί είτε πρόκειται να συνομολογηθούν για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος, αναφορικά με όλα τα πλοία και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονται υπό διαχείριση πληρώματος του εν λόγω διαχειριστή∙ το πρότυπο του εντύπου που χρησιμοποιείται για τη Δήλωση καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(γ) Εάν διαπιστωθεί από τον Διευθυντή ότι, δεν έχουν συνομολογηθεί οι κατάλληλες ιδιωτικές συμβατικές διευθετήσεις ή/ και ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 36 του παρόντος Νόμου δεν έχουν τηρηθεί αναφορικά με συγκεκριμένο πλοίο και το πλήρωμα του, οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 54 θα τυγχάνουν εφαρμογής. Εάν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 54 του παρόντος Νόμου, διαπιστωθεί ότι η μη συμμόρφωση παραμένει, τότε σε τέτοια περίπτωση ο μη συμμορφούμενος διαχειριστής πλοίου δεν θα δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία της εξακρίβωσης της μη συμμόρφωσης. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον μη συμμορφούμενο διαχειριστή πλοίου για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να επιλέγει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου διαχειριστή πλοίου από το σύστημα φόρου χωρητικότητας. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, ο μη συμμορφούμενος διαχειριστής πλοίου διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο δυνάμει του άρθρου 38 του παρόντος Νόμου.