Συμπληρωματική βεβαίωση και επιστροφή φόρου χωρητικότητας

53. Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, εάν επιβάλλεται, για οποιαδήποτε αιτία, συμπληρωματική βεβαίωση φόρου χωρητικότητας για οποιοδήποτε έτος ή εάν επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά περίπτωση, κατέβαλε για οποιοδήποτε έτος φόρο χωρητικότητας πέραν του οφειλομένου και καταβλητέου κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται, μέσα σε περίοδο 6 ετών από της λήξης του οικείου έτους, να προβαίνει σε συμπληρωματική βεβαίωση προς είσπραξη του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας, τάσσοντας προς τούτο εύλογη προθεσμία ή, κατά περίπτωση, προς επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.