Επιβεβαίωση καθεστώτος επιλεξιμότητας πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων

48.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6(1)(β) και (γ), 18 και 28, οι οποίοι έχουν επιλέξει να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, φορολογούνται με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική βεβαίωση από τον Διευθυντή αναφορικά με το καθεστώς επιλεξιμότητας αυτών.

(2) Αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (1), θα διαβιβάζεται από αυτόν στον Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων της Δημοκρατίας.