Επιλέξιμοι πλοιοκτήτες

6.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι ακόλουθοι θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες οι οποίοι υπόκεινται σε ετήσιο φόρο καλούμενο ως φόρο χωρητικότητας:

(α) ο πλοιοκτήτης κυπριακού πλοίου, νοουμένου ότι το πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(β) ο πλοιοκτήτης κοινοτικού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7, νοουμένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και το πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(γ) ο πλοιοκτήτης στόλου, που αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7, νοουμένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και τα εν λόγω πλοία είναι επιλέξιμα πλοία τα οποία απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, και περαιτέρω νοουμένου ότι πληρούται το άρθρο 15·

(δ) για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, πλοιοκτήτης ο οποίος επωφελείται του συστήματος φόρου χωρητικότητας από την 1η Ιανουαρίου 2020 θεωρείται επιλέξιμος πλοιοκτήτης σε περίπτωση που επιλέξιμο πλοίο του έχει εκναυλωθεί υπό όρους ναύλωσης «γυμνού» πλοίου (bareboat charter), εάν:

(i) το πλοίο έχει εκναυλωθεί γυμνό σε ναυλωτή που αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου εταιρειών του πλοιοκτήτη (συναλλαγή εντός ομίλου- intra-group transaction)· ή

(ii) ο πλοιοκτήτης αποδεικνύει, προς ικανοποίηση του Γενικού Διευθυντή, ότι το πλοίο εκναυλώθηκε γυμνό λόγω προσωρινής πλεονάζουσας μεταφορικής ικανότητας και η εκναύλωσή του δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (ii) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) της χωρητικότητας του φορολογούμενου με φόρο χωρητικότητας στόλου, κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την εκμετάλλευση του πλοιοκτήτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (ii), ο όρος «προσωρινή πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα» αναφέρεται αποκλειστικά σε πλοία που απέκτησε ο πλοιοκτήτης, μέσω αγοράς ή ναύλωσης, για σκοπούς διεξαγωγής των δικών του δραστηριοτήτων θαλάσσιας μεταφοράς και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πλοία που απέκτησε, μέσω αγοράς ή ναύλωσης, ειδικά για σκοπούς εκναύλωσης γυμνού πλοίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για υφιστάμενα ναυλοσύμφωνα ναύλωσης «γυμνού» πλοίου μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες επέλθει πρώτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους και ιδίως του άρθρου 15-

(α) «στόλος» σημαίνει 2 ή περισσότερα πλοία, τα οποία ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο·

(β) «όμιλος» σημαίνει 2 ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας·

(γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόμος∙

(δ) «μητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 1 της Έβδομης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ.

(3) Οι πλοιοκτήτες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) κατά τη περίπτωση υπόκεινται στην καταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου:

Νοείται ότι τα πλοία που ανήκουν σε πλοιοκτήτη αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία.