Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παύσης λειτουργίας κυπριακών πλοίων , λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, κ.λ.π.

12. Οι πρόνοιες του άρθρου 11 εφαρμόζονται , τηρουμένων των αναλογιών, σε πλοία που δε βρίσκονται σε λειτουργία για περίοδο τουλάχιστο 3 μηνών λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, ένοπλης ληστείας ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι λεπτομέρειες για τα έγγραφα που θα απαιτούνται καθορίζονται με Γνωστοποίηση.