Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισμού, κυπριακών πλοίων

11.-(1) Σε περίπτωση παροπλισμού κυπριακού πλοίου, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, για συνεχή περίοδο 3 τουλάχιστο μηνών, ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 οφειλόμενος από τον πλοιοκτήτη φόρος χωρητικότητας, είναι ίσος με 25 εκατοστά (25%) των συντελεστών φόρου χωρητικότητας που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, για όσο διάστημα το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο, νοουμένου ότι υποβληθεί πιστοποιητικό παροπλισμού που εκδόθηκε είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της Δημοκρατίας είτε από προξενικό υπάλληλο αυτής είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της χώρας όπου το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο.

(2) Το πιστοποιητικό παροπλισμού βεβαιώνει το γεγονός και τη διάρκεια του παροπλισμού και υποβάλλεται στον Διευθυντή -

(α) εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού· και

(β) εντός 6 μηνών από την τελευταία ημέρα της περιόδου παροπλισμού του πλοίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό παροπλισμού του πλοίου.

(3) Ο Διευθυντής δεν αποδέχεται -

(α) εκπρόθεσμα υποβαλλόμενο πιστοποιητικό παροπλισμού∙ και

(β) πιστοποιητικό παροπλισμού που υποβάλλεται μετά τη μεταβίβαση της κυριότητας ή τη διαγραφή του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο, αν η περίοδος παροπλισμού στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβίβασης ή διαγραφής του πλοίου, εκτός αν δηλωθεί το γεγονός του παροπλισμού πριν τη μεταβίβαση ή τη διαγραφή και προσκομιστεί το πιστοποιητικό σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της οικείας πράξεως.