Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» σημαίνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας όπως καθορίζεται από τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο του 1964∙

«αλλοδαπό πλοίο» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό πλοίο·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει του άρθρου 3·

«BIMCO» σημαίνει το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο·

«Γνωστοποίηση» σημαίνει γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον Διευθυντή η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διαχειριστής πληρώματος» σημαίνει τον διαχειριστή πλοίου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος·

«διαχειριστής πλοίου» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή/και οποιοδήποτε λειτουργό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας που εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει του άρθρου 3·

«Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ή δραστηριότητα η οποία συνιστά θαλάσσιες μεταφορές ή διαχείριση πληρώματος ή τεχνική διαχείριση επιλέξιμων πλοίων∙

«επιλέξιμο πλοίο» σημαίνει ποντοπόρο πλοίο , το οποίο -

(α) έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς ή εθνικούς κανόνες και κανονισμούς, και

(β) είναι νηολογημένο στο νηολόγιο οποιουδήποτε κράτους που είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), το οποίο κράτος έχει αναγνωριστεί από τη Δημοκρατία.

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης οποιοδήποτε πλοίο το οποίο απασχολείται στη μεταφορά οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το οποίο εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε ανθρωπιστικές αποστολές ανακούφισης των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλοία:

(α) αλιευτικά σκάφη και αλιευτικά σκάφη εργοστάσια·

(β) σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για το σκοπό αθλητισμού ή ψυχαγωγίας·

(γ) σκάφη τα οποία έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για εσωτερική ναυσιπλοΐα·

(δ) πορθμεία και ρυμουλκά τα οποία χρησιμοποιούνται σε λιμάνια, εκβολές ή/και ποταμούς·

(ε) μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για θαλάσσιες μεταφορές·

(στ) μη αυτοκινούμενους πλωτούς γερανούς·

(ζ) μη ποντοπόρα ρυμουλκά·

(η) σκάφη μόνιμα αγκυροβολημένα τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς ξενοδοχείου ή/και εστίασης (πλωτά ξενοδοχεία ή εστιατόρια) ·

(θ) σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ως χώροι τζόγου ή/και καζίνου∙(πλωτά ή κινούμενα καζίνο).

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∙

«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» σημαίνει το γεωγραφικό χώρο στον οποίο τυγχάνει εφαρμογής η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«θαλάσσιες μεταφορές» σημαίνει θαλάσσιες μεταφορές αγαθών ή επιβατών εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, μεταξύ λιμένα της Δημοκρατίας και αλλοδαπού λιμένα ή υπεράκτιας εγκατάστασης, ή μεταξύ αλλοδαπών λιμένων ή υπεράκτιων εγκαταστάσεων∙ ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει -

(α) τις ακόλουθες δραστηριότητες παρεμφερείς με τις θαλάσσιες μεταφορές:

(i) σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, όλες τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες, δραστηριότητες εστίασης , ψυχαγωγίας και λιανικού εμπορίου πάνω σε επιλέξιμο πλοίο, νοουμένου ότι οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται ως παρεμφερείς δραστηριότητες στις δραστηριότητες των θαλάσσιων μεταφορών επιβατών από το πλοίο αυτό και ότι η κατανάλωση και/ ή χρήση αυτών γίνεται πάνω στο πλοίο αυτό,

(ii) τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου επιλέξιμου πλοίου που εκμεταλλεύεται επιλέξιμος πλοιοκτήτης ή επιλέξιμος ναυλωτής, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης εμπορευματοκιβώτιων εντός της περιοχής του λιμένα αμέσως πριν ή αμέσως μετά το ταξίδι,

(iii) τη λειτουργία εγκαταστάσεων για έκδοση εισιτηρίων και τερματικών σταθμών επιβατών σε σχέση με ναυτιλιακές δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας,

(iv) τη λειτουργία γραφειακών εγκαταστάσεων σε σχέση με ναυτιλιακές δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας·

(β) τις ακόλουθες άλλες επιλέξιμες για φόρο χωρητικότητας δραστηριότητες:

(i) εργασίες ρυμούλκησης και εργασίες βυθοκόρησης, με βάση όρους που καθορίζονται με Γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, όπως αυτές εκάστοτε υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

(ii) κατ’ αναλογία εργασίες τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων.

«κοινοτικό πλοίο» σημαίνει πλοίο που -

(α) είναι νηολογημένο σε Κράτος Μέλος και φέρει τη σημαία Κράτους Μέλους σύμφωνα με την νομοθεσία του, και

(β) καθορίζεται με Γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, όπως αυτές εκάστοτε υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Κράτος Μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«Κυπριακό Νηολόγιο» σημαίνει το νηολόγιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο, δυνάμει των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008, και περιλαμβάνει πλοίο αλλοδαπού νηολογίου εγγεγραμμένο στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης δυνάμει του Μέρους VΑ του ιδίου Νόμου·

«Κώδικας ISM» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και την Πρόληψη της Ρύπανσης, ο οποίος υιοθετήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στις 4 Νοεμβρίου 1993, και έγινε υποχρεωτικός βάσει του Κεφαλαίου ΙX της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974/78, όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος υιοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 1997·

«μικρό σκάφος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 3 των περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμών του 1955·

«Μνημόνιο των Παρισίων» σημαίνει το Μνημόνιο Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος του Λιμένα, το οποίο υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982·

«ναυλωτής» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που είναι ναυλωτής πλοίου δυνάμει γυμνής ναύλωσης (bareboat charter) ή ναύλωσης κατά παραχώρηση (demise charter) ή χρονοναύλωσης ή ναύλωσης για ορισμένο ταξίδι, και ιδίως το ναυλωτή του οποίου η βασική και κύρια απασχόληση είναι η εκμετάλλευση ναυλωμένων πλοίων τα οποία ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα με σκοπό τη διενέργεια θαλάσσιων μεταφορών·

«πιστοποιητικό νηολόγησης» σημαίνει το πιστοποιητικό νηολόγησης κυπριακού πλοίου·

«πλοιοκτήτης» σημαίνει τον ιδιοκτήτη πλοίου ή μεριδίου σε αυτό, ο οποίος με βάση τον νόμο είναι εγγεγραμμένος ως ιδιοκτήτης στο νηολόγιο του σχετικού κράτους σημαίας, και στη περίπτωση κυπριακού πλοίου, σημαίνει τον ιδιοκτήτη μεριδίου κυπριακού πλοίου και περιλαμβάνει το ναυλωτή γυμνού πλοίου, παράλληλα νηολογημένου στο Νηολόγιο, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VΑ των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2008·

«Σύμβαση MLC» σημαίνει τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία υιοθετήθηκε στη Γενεύη στις 23 Φεβρουαρίου 2006·

«Σύμβαση STCW» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, η οποία κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 και 1995 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 και 1998, όπως αυτή η Σύμβαση εκάστοτε τροποποιείται·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«σύστημα φόρου χωρητικότητας» σημαίνει το σύστημα βάσει του οποίου επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής κυπριακού ή αλλοδαπού πλοίου, ανάλογα με τη περίπτωση, υπόκειται σε ετήσιο φόρο γνωστό ως φόρο χωρητικότητας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ταχύπλοο σκάφος» σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος όπως ορίζεται από τους περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμους του 1992 έως 2001, ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία που αντικαθιστά αυτούς·

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την επιλογή και πρόσληψη του πληρώματος πλοίου, περιλαμβανομένης της διευθέτησης πληρωμών και ασφαλειών του πληρώματος,

(β) τη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας του Κράτους της σημαίας του πλοίου ως επίσης και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο έχουν ικανοποιηθεί σχετικά με τα επίπεδα στελέχωσης, βαθμού, προσόντων και πιστοποίησης του πληρώματος και των κανονισμών εργοδότησης, περιλαμβανομένης της φορολογίας πληρώματος, πειθαρχίας και άλλων απαιτήσεων,

(γ) τη διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από προσοντούχο ιατρό ο οποίος πιστοποιεί ότι αυτοί είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί και ότι έχουν στην κατοχή τους έγκυρα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κράτους της σημαίας,

(δ) τη διευθέτηση της μεταφοράς του πληρώματος, περιλαμβανομένου και του επαναπατρισμού,

(ε) την εκπαίδευση του πληρώματος και την επίβλεψη της ικανότητας του,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων» σημαίνει υπηρεσίες που παρέχει διαχειριστής πλοίου προς πλοιοκτήτη ή ναυλωτή γυμνής ναύλωσης, με βάση σχετική γραπτή συμφωνία διαχείρισης πλοίου, σε σχέση με υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και/ ή με υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης του πλοίου·

«υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την παροχή υπηρεσιών ναύλωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης και διαπραγμάτευσης χρήσης του πλοίου και της σύναψης συμφωνιών ναύλωσης ή άλλων συμφωνιών που σχετίζονται με τη χρήση του πλοίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοιοκτήτη,

(β) την πληρωμή στους πλοιοκτήτες όλων των μισθωμάτων και ναύλων και οποιωνδήποτε άλλων ποσών τα οποία δικαιούνται οι πλοιοκτήτες και προέρχονται από τη χρήση του πλοίου,

(γ) την παροχή προϋπολογισμών ταξιδιού, λογαριασμών, του υπολογισμού μισθωμάτων, ναύλων και επισταλιών (demurrage) ή/ και αμοιβών εξοικονόμησης σταλιών (despatch moneys) που οφείλονται στους ή από τους ναυλωτές του πλοίου,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης» σημαίνει μεταξύ άλλων -

(α) την παροχή ικανού προσωπικού για την επίβλεψη της συντήρησης και διατήρησης της γενικής αποδοτικότητας του πλοίου,

(β) τη διευθέτηση και επίβλεψη του δεξαμενισμού, επισκευών, μετατροπών και γενικά της συντήρησης του πλοίου στα επίπεδα που απαιτούνται από τη νομοθεσία του Κράτους της σημαίας του πλοίου και των περιοχών που θα εμπορεύεται, και με όλες τις απαιτήσεις και υποδείξεις του νηογνώμονα του πλοίου,

(γ) τη διευθέτηση της προμήθειας των απαραίτητων εφοδιασμών, ανταλλακτικών και λιπαντέλαιων,

και δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου, όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται·

«φορολογικός κάτοικος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας κατά την έννοια των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009·

«φορολογικό έτος» σημαίνει την περίοδο των 12 μηνών που αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει του άρθρου 3.

(2) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι χρησιμοποιούμενοι στον παρόντα Νόμο όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμοι του 1963 μέχρι 2005, και οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963 μέχρι 2002.