Προοίμιο

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 2010/31//ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας" σημαίνει την ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου·

“αντλία θερμότητας” σημαίνει το μηχάνημα, τη συσκευή ή την εγκατάσταση που μεταφέρει θερμότητα από φυσικό περιβάλλον, όπως ο αέρας, το νερό ή το έδαφος, σε κτίρια ή βιομηχανικές εφαρμογές με την αναστροφή της φυσικής ροής της θερμότητας, κατά τρόπο ώστε να ρέει από χαμηλότερη σε υψηλότερη θερμοκρασία· για τις αναστρέψιμες αντλίες θερμότητας δύναται να μεταφέρει θερμότητα από το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον·

«απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου» σημαίνει τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού∙

“βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο” σημαίνει το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής, όπου -

(α) το χαμηλότερο κόστος καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του κόστους ενεργειακών επενδύσεων, του κόστους συντήρησης και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δαπανών και οικονομιών, της κατηγορίας του κτιρίου, των κερδών από την παραχθείσα ενέργεια), κατά περίπτωση και το κόστος απόρριψης, κατά περίπτωση·

(β) ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και αφορά τον υπόλοιπο εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής ενός κτιρίου, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για το σύνολο του κτιρίου, ή στον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής στοιχείου κτιρίου, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για τα στοιχεία κτιρίου:

Νοείται ότι το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο ευρίσκεται εντός του φάσματος επιπέδων απόδοσης όπου η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής είναι θετική·

«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου» σημαίνει το διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 15·

«διάταγμα μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου» σημαίνει το διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 14·

“εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων κτιρίου” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου και προβαίνει σε εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχο των τεχνικών συστημάτων κτιρίου·

“ειδικευμένος εμπειρογνώμονας” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων και το οποίο, αφού ετοιμάσει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, εκδίδει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει και συστάσεις·

“έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης” σημαίνει την έκθεση επιθεώρησης που συντάσσει ο επιθεωρητής συστημάτων θέρμανσης μετά από επιθεώρηση·

“έκθεση επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού” σημαίνει την έκθεση επιθεώρησης που συντάσσει ο επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού μετά από επιθεώρηση·

“εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής” σημαίνει τον υπόλοιπο εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής ενός κτιρίου, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για το σύνολο του κτιρίου ή τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής στοιχείου κτιρίου, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για τα στοιχεία κτιρίου·

“εναλλακτικά συστήματα παράγωγης ενέργειας υψηλής απόδοσης” σημαίνει οποιαδήποτε από τα ακόλουθα συστήματα:

(α) αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

(β) συστήματα συμπαραγωγής·

(γ) συστήματα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή συστήματα θέρμανσης/ψύξης σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου, ιδίως όταν βασίζονται πλήρως ή εν μέρει σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

(δ) αντλίες θερμότητας·

“ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές” σημαίνει την ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική ενέργεια και ενέργεια από τον ωκεανό, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια·

“ενεργειακή απόδοση κτιρίου” σημαίνει την υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση που συνδέεται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, παράγωγη ζεστού νερού και φωτισμό·

«επιθεωρητής μηχανολογικών εγκαταστάσεων» [Διαγράφηκε]

“επιθεωρητής συστημάτων θέρμανσης” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο επιθεωρητών και προβαίνει σε επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης·

“επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο επιθεωρητών και προβαίνει σε επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού·

“ευρωπαϊκό πρότυπο” σημαίνει το πρότυπο που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και διατίθεται προς δημόσια χρήση·

«κανονισμοί» σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19·

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 244/2012” σημαίνει τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων·

“κέλυφος κτιρίου” σημαίνει τα ενσωματωμένα στοιχεία ενός κτιρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του από το εξωτερικό περιβάλλον·

“κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου” σημαίνει τις συνθήκες όσον αφορά τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα και την ποιότητα του αέρα, και τον φωτισμό που απαιτούνται για την ομαλή διαβίωση σʼ ένα εσωτερικό χώρο·

“κτιριακή μονάδα” σημαίνει τμήμα, όροφο ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά και για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου·

“κτίριο” σημαίνει τη στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου·

“κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας” σημαίνει το κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και του οποίου η σχεδόν μηδενική ή η πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγόμενης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου·

“λέβητας” σημαίνει το κοινό σύστημα λέβητα και μονάδας καυστήρα, που είναι σχεδιασμένος να μεταδίδει σε υγρά τη θερμότητα που παράγεται από την καύση.

“μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου” σημαίνει τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο διάταγμα μεθοδολογίας ενεργειακής απόδοσης κτιρίου με βάση το πλαίσιο που καθορίζεται στο Παράρτημα IV·

“μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου” σημαίνει το μητρώο που τηρείται με βάση το άρθρο 9Β·

«μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων» σημαίνει το μητρώο που τηρείται με βάση το άρθρο 7Α∙

“μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού” σημαίνει το μητρώο που τηρείται με βάση το άρθρο 13Α·

«μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» σημαίνει το μητρώο που τηρείται με βάση το εδάφιο (9) του άρθρου 6∙

«νέο κτίριο» και «νέα κτιριακή μονάδα» σημαίνει το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που θα ανεγερθεί και για την οποία έχει κατατεθεί αίτηση έκδοσης πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις νέων κτιρίων ή νέων κτιριακών μονάδων που δεν απαιτείται έκδοση πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου.

“ονομαστική ισχύς εξόδου” σημαίνει τη μέγιστη θερμική ισχύ εκφραζόμενη σε kW την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής ως παρεχόμενη κατά τη συνεχή λειτουργία με ταυτόχρονη τήρηση της ωφέλιμης απόδοσης που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή·

«οργανισμός αξιολόγησης» σημαίνει τον οργανισμό αξιολόγησης, όπως αυτός καθορίζεται στη βάση των κριτηρίων που προβλέπονται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδάφιου (3) του άρθρου 19∙

“πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου” σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

«Πολεοδομική Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·

“πρωτογενής ενέργεια” σημαίνει την ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή μετασχηματισμό·

«ριζική ανακαίνιση» [Διαγράφηκε]·

“στοιχείο κτιρίου” σημαίνει το τεχνικό σύστημα κτιρίου ή το στοιχείο του κελύφους του κτιρίου·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» [Διαγράφηκε]·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ» [Διαγράφηκε]·

“Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του παρόντος Νόμου” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή που συστήνεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου  16.

“Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή που συστήνεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16·

“συμπαραγωγή” σημαίνει την ταυτόχρονη, στο πλαίσιο μιας διεργασίας, παραγωγή θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας·

“σύστημα κλιματισμού” σημαίνει το συνδυασμό των στοιχείων που απαιτούνται  για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί·

«συχνά» σημαίνει τη δυνατότητα εισόδου στο κτίριο, ελεγχόμενης ή μη, σε μόνιμη και συστηματική βάση για σκοπούς λήψης υπηρεσιών, αγοράς ή παραλαβής προϊόντων, πληροφόρησης και ενημέρωσης·

“τεχνικό σύστημα κτιρίου” σημαίνει τον τεχνικό εξοπλισμό για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή ζεστού νερού, φωτισμό ή για συνδυασμό τους, ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής μονάδας·

“τηλεθέρμανση” ή “τηλεψύξη” σημαίνει τη διανομή θερμικής ενέργειας με τη μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυχρών υγρών, από ένα κεντρικό σημείο παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλαπλά κτίρια ή θέσεις, για την κάλυψη θερμικών ή ψυκτικών αναγκών χώρων ή διεργασιών·

“υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου” σημαίνει τους υπολογισμούς που διενεργούνται για προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«ωφέλιμη ονομαστική ισχύς εκφραζόμενη σε κιλοβάτ (kW) » [Διαγράφηκε].

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 244/2012.

(3) Στον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναφορά σε Κανονισμό, Οδηγία, Απόφαση ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα κτίρια και τις κτιριακές μονάδες.

Υπεξουσιοδότηση από τον Υπουργό

3Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 15(I)/2017
Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

4.-(1) Κάθε νέο κτίριο ή κτιριακή μονάδα, πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(2) Για κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ανακαινιζομένου τμήματός του αναβαθμίζεται ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(3) Κάθε στοιχείο κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους και είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(4) Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει λογισμικό πρόγραμμα, που διαθέτει δωρεάν, με βάση το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως καθορίζεται στο διάταγμα μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (6) δεν εφαρμόζονται στα κτίρια που εμπίπτουν στις κατηγορίες κτιρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα II.

(6) Κάθε στοιχείο κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντικαθίσταται, η ενεργειακή απόδοση του στοιχείου κτιρίου πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(7) Για σκοπούς καθορισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ή κτιριακών μονάδων εφαρμόζεται το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο του Παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελαχίστων απαιτήσεων ενεργειακής αποδόσεως που αναφέρεται το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/2012.

(8) Για σκοπούς εφαρμογής των εδαφίων (1) μέχρι (3), ειδικευμένος εμπειρογνώμονας ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και τους υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, εφόσον ζητηθεί.

(9) Οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ετοιμάζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(10) Η αρμόδια αρχή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα, εξετάζει τη συμβατότητα άλλων λογισμικών με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου:

Νοείται ότι η διαδικασία ελέγχου συμβατότητας καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και τα τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την διαδικασία επιβαρύνουν τον αιτητή.

Νέα κτίρια για τα οποία δεν απαιτείται άδεια οικοδομής

5. Ο ιδιοκτήτης νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας για το οποίο δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου φροντίζει, ώστε να ετοιμάζονται υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που αποδεικνύουν ότι το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, επιπρόσθετα δε φροντίζει να φυλάσσονται οι υπολογισμοί αυτοί και να διατίθενται στην αρμόδια αρχή, όταν αυτή το ζητήσει.

Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

5Α-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ενώ, από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) σε ειδικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα.

(3) Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καταρτίζει εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας το οποίο είναι δυνατό να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

(α) Στόχους διαφοροποιημένους ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου και ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων κτιρίων·

(β) λεπτομέρειες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του ορισμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, περιλαμβανόμενου του αριθμητικού δείκτη της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε  kWh/m2 κατ’ έτος·

(γ) πληροφορίες σχετικά με πολιτικές και οικονομικά ή άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, περιλαμβανόμενων λεπτομερειών όσον αφορά απαιτήσεις και μέτρα για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε νέα κτίρια και κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.

(4) Το εθνικό σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας δύναται να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αντικατοπτρίζει την τεχνική πρόοδο στον τομέα των κατασκευών.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

6.-(1) Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας μεριμνά για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου-

(α) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται,

(β) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή/και πωλούνται,

(γ) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς εκμίσθωση ή/και εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή, και

(δ) για κτίρια στα οποία η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

(2) Κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας επιδεικνύεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή αντίγραφό του στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή και παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή.

(3) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τιμές αναφοράς, όπως τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, ώστε να επιτρέπει στους  ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.

(4)(α) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για τη βέλτιστη από πλευράς κόστους ή οικονομικά συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση·

(β) οι συστάσεις που αναφέρονται πιο πάνω καλύπτουν–

(i) τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας του κελύφους του κτιρίου ή των τεχνικών συστημάτων του· και

(ii) τα μέτρα για μεμονωμένα στοιχεία κτιρίου ανεξάρτητα από την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας του κελύφους του κτιρίου ή των τεχνικών συστημάτων του.

(5) οι συστάσεις αυτές είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο και δύνανται να οδηγήσουν σε εκτίμηση όσον αφορά το φάσμα των περιόδων αποπληρωμής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο ζωής του.

(6)(α) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου παρέχει ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής δύνανται να λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σχέση κόστους-απόδοσης, σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης·

(β) η αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους στηρίζεται σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων, όπως η εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των βασικών τιμών ενέργειας και η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν οι συστάσεις·

(γ) στον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή είναι δυνατόν να παρέχονται άλλες πληροφορίες για συναφή θέματα όπως οι ενεργειακοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και οι επιθεωρήσεις συστημάτων κλιματισμού ή τα κίνητρα χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες.

(7) Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου διεξάγεται με ανεξάρτητο τρόπο και εκδίδεται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

(8) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου είναι δεκαετούς ισχύος, κατ’ ανώτατο όριο.

(9) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Πιστοποίηση μονοκατοικιών

6Α.- Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για  μονοκατοικίες δύναται να βασίζεται στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού κτιρίου παρόμοιου σχεδίου και μεγέθους με παρόμοιο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και εφόσον ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας που εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου εγγυάται την εν λόγω αντιστοιχία.

Πιστοποίηση κτιριακών μονάδων

7. Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για κτιριακές μονάδες, δύναται να βασίζεται, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου–

(α)στην κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου, ή

(β) στην αξιολόγηση άλλης αντιπροσωπευτικής κτιριακής μονάδας του ιδίου συγκροτήματος κτιρίου, η οποία έχει τα ίδια ενεργειακά χαρακτηριστικά.

Τήρηση μητρώου ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων

7Α-(1). Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο όλων των  ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση την παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 19.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο, κατά την κρίση της, οργανισμό.

(3) Πρόσωπο το οποίου η εγγραφή ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας έχει ανασταλεί ή τερματιστεί από την αρμόδια αρχή δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν, της εν λόγω αναστολής ή τερματισμού, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εναντίον της απόφασης της αρμόδιας αρχής.

(4) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την υποβολή της κατά πόσο αποδέχεται ή την απορρίπτει εξ’ολόκληρου ή μερικώς.

Εξαίρεση από την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

8. Οι διατάξεις των άρθρων 5Α, 6, 7 και 8Α δεν εφαρμόζονται στα κτίρια που εμπίπτουν στις κατηγορίες κτιρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙI.

Διαφήμιση κτιρίων και κτιριακών μονάδων προς πώληση ή εκμίσθωση

8Α Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαφημίζουν σε εμπορικές διαφημίσεις τη διάθεση προς πώληση ή εκμίσθωση-

(α) Κτιρίων,

(β) κτιριακών μονάδων,

(γ) κτιριακών μονάδων σε κτίριο που έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,

δηλώνουν σε αυτές την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Ανάρτηση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σε περίοπτη, από το κοινό, θέση

9.-(1) Σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναρτάται σε περίοπτη, από το κοινό, θέση.

(2) Σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 6 και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναρτάται σε περίοπτη, για το κοινό, θέση.

(3) Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 6 δύναται να μην αναρτώνται με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1) και εφόσον οι δημόσιες αρχές στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια, οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης και  το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που εκδίδεται, δύναται να βασίζονται στην πραγματική ετήσια ενέργεια που καταναλώνεται για να καλυφθούν οι διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση του συγκεκριμένου κτιρίου.

Τεχνικά συστήματα κτιρίων

9A.-(1) Νέα τεχνικά συστήματα κτιρίων που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, τεχνικά συστήματα κτιρίων που αντικαθίστανται σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αναβαθμίζονται πρέπει να πληρούν απαιτήσεις που αφορούν τη συνολική ενεργειακή απόδοση, την ορθή εγκατάσταση, τη σωστή διαστασολόγηση, τη ρύθμιση και τον έλεγχό τους, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή χρήση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων.

(2) Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα νέα τεχνικά συστήματα κτιρίων που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια, τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αντικαθίστανται, καθώς και τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αναβαθμίζονται, καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) συστήματα θέρμανσης,

(β) συστήματα παραγωγής ζεστού νερού,

(γ) συστήματα κλιματισμού,

(δ) συστήματα εξαερισμού μεγάλης κλίμακας,

ή συνδυασμό τους.

(3) Η εγκατάσταση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων γίνεται από εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων κτιρίου.

(4) Κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό των τεχνικών συστημάτων που περιγράφονται στο εδάφιο (1) λαμβάνεται πρόνοια για την ασφαλή πρόσβαση, για σκοπούς εγκατάστασης ή/και ρύθμισης ή/και ελέγχου ή/και δοκιμής ή/και συντήρησης ή/και επιθεώρησης του εξοπλισμού των συστημάτων αυτών μέσω μόνιμων κατάλληλων μέσων πρόσβασης.

Τήρηση μητρώου εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων

9Β.-(1) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο, κατά την κρίση της, οργανισμό.

(3) Πρόσωπο του οποίου η εγγραφή ως εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων κτιρίου έχει ανασταλεί ή τερματιστεί από την αρμόδια αρχή δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν, της εν λόγω αναστολής ή τερματισμού, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εναντίον της απόφασης της αρμόδιας αρχής.

(4) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την υποβολή της κατά πόσο αποδέχεται ή την απορρίπτει εξ’ ολόκληρου ή μερικώς.

Εναλλακτικά συστήματα παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης σε νέα κτίρια

9Γ.-(1) Για κάθε νέο κτίριο και κάθε κτίριο που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας μελετάται και λαμβάνεται υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, πριν την έναρξη της κατασκευής ή της ανακαίνισης.

(2) Η μελέτη εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης δύναται να διενεργείται για κτίριο ή για ομάδες παρόμοιων κτιρίων ή για κοινούς τύπους κτιρίων στην ίδια περιοχή.

(3) Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας φροντίζει να φυλάσσει την μελέτη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και να τη διαθέτει στην αρμόδια αρχή, όταν αυτή τη ζητήσει.

Ρύθμιση, έλεγχος και επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης

10.-(1) Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και  περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα –

(α)τα προσβάσιμα τμήματα συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων με λέβητες ονομαστικής ισχύος εξόδου 20 έως 100 kW τυγχάνουν ρύθμισης ελέγχου και επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα·

(β)τα προσβάσιμα τμήματα συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων με λέβητες ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης των 100 kW, τυγχάνουν ρύθμισης, ελέγχου και επιθεώρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη, εξαιρουμένων των λεβήτων αερίου που τυγχάνουν επιθεώρησης τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη.

(2) Η επιθεώρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα και την εκτίμηση του μεγέθους του σε σχέση με τις θερμαντικές ανάγκες του κτιρίου. Ο επιθεωρητής συμβουλεύει τους χρήστες, όπου χρειάζεται, είτε για αντικατάσταση του λέβητα, είτε για άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης ή άλλες εναλλακτικές λύσεις.

(3) Η εκτίμηση του μεγέθους του λέβητα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται, εάν δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης ή εάν αφορά τις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου.

(4) Μετά από την επιθεώρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), παραδίδεται από τον επιθεωρητή στον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του κτιρίου έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης, η οποία φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του κτιρίου και παρουσιάζεται στην αρμόδια αρχή, όποτε αυτή τη ζητήσει.

(5) Μετά από τη ρύθμιση και τον έλεγχο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων κτιρίου προς τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή του κτιρίου, σύμφωνα με το τύπο που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του κτιρίου και παρουσιάζεται στην αρμόδια αρχή, όποτε αυτή τη ζητήσει.

Ρύθμιση, έλεγχος και επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

11.-(1) Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα συστήματα κλιματισμού ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης των 12kW, καθώς και τα συστήματα κλιματισμού που αθροιστικά  η ονομαστική ισχύς εξόδου τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50 kW, τυγχάνουν ρύθμισης ελέγχου και επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το όριο της ονομαστικής ισχύος εξόδου των 12kW ξεπερνιέται στην περίπτωση ενιαίας, ανεξάρτητης και μεμονωμένης εγκατάστασης κλιματισμού, η ονομαστική ισχύς εξόδου της οποίας υπερβαίνει τα 12 kW.

(2) Η επιθεώρηση που πραγματοποιείται δυνάμει του εδαφίου (1), περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος κλιματισμού και  την εκτίμηση του μεγέθους του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου σε ψύξη. Ο επιθεωρητής παρέχει στους χρήστες, όποτε χρειάζεται, συμβουλές για βελτίωση ή αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού ή εναλλακτικές λύσεις.

(3) Μετά από την επιθεώρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), παραδίδεται από τον επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού προς τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του κτιρίου έκθεση επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού, η οποία φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του κτιρίου και παρουσιάζεται στην αρμόδια αρχή, όποτε αυτή τη ζητήσει.

(4) Μετά από τη ρύθμιση και τον έλεγχο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων κτιρίου προς τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του κτιρίου, η οποία φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του κτιρίου, σύμφωνα με το τύπο που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και παρουσιάζεται στην αρμόδια αρχή, όποτε αυτή τη ζητήσει.

Εγκαταστάστες τεχνικών συστημάτων κτιρίου και Επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού

12.(1) Η ρύθμιση και ο έλεγχος των συστημάτων θέρμανσης καθώς και συστημάτων κλιματισμού που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 διενεργείται από εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων κτιρίων, όπως καθορίζεται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(2) [Καταργήθηκε].

(3) Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης.

(4) Η επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού.

Διαδικασία ρύθμισης και ελέγχου και έντυπα

13. Η διαδικασία ρύθμισης και ελέγχου καθώς και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 10 και 11, καθορίζονται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

Τήρηση μητρώου επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού

13Α(1).- Η αρμόδια αρχή τηρεί:

(α) μητρώο των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και

(β) μητρώο των επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού.

(2) Πρόσωπο το οποίου η εγγραφή ως επιθεωρητής συστήματος θέρμανσης ή επιθεωρητής συστήματος κλιματισμού έχει ανασταλεί ή τερματιστεί από την αρμόδια αρχή δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν, της εν λόγω αναστολής ή του τερματισμού, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εναντίον της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της κατά πόσο αποδέχεται ή την απορρίπτει εξ’ ολόκληρου ή μερικώς.

Έλεγχος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

13Β.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, κατά τα διαλαμβανόμενα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της, σε κατάλληλο, κατά την κρίση της, οργανισμό.

Έλεγχος εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού

13Γ.-(1). Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των εκθέσεων των επιθεωρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού, κατά τα διαλαμβανόμενα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο, κατά την κρίση της, οργανισμό.

Διάταγμα μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

14.(1) Ο Υπουργός, με διάταγμα καθορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου η οποία βασίζεται στο γενικό πλαίσιο το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV.

(2) Η μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναθεωρείται, ώστε να προσαρμόζεται στην τεχνική πρόοδο που επιτελείται στον τομέα των κτιριακών κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών προτύπων που βρίσκονται σε ισχύ.

(3) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός συμβουλεύεται τη Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

(4) Το διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δύναται να περιέχει οποιεσδήποτε συμφυείς, δευτερεύουσες και συμπληρωματικές διατάξεις τις οποίες ο Υπουργός κρίνει σκόπιμες ή αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του διατάγματος, ιδιαίτερα δε μπορεί να περιέχει διατάξεις για τον τρόπο παρουσίασης των υπολογισμών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

15.(1) Ο Υπουργός με διάταγμα καθορίζει τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων, με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που αναφέρεται στο άρθρο 14(1) και με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 4(7).

(2) Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, ο Υπουργός δύναται να καθορίζει διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων για νέα και υφιστάμενα κτίρια, καθώς και για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

(3) Για τον καθορισμό των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λαμβάνονται υπόψη –

(α) οι γενικές εσωτερικές κλιματικές συνθήκες ούτως ώστε να αποφεύγονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως ο ανεπαρκής αερισμός, καθώς επίσης οι τοπικές συνθήκες, η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας·

(β) η ενσωμάτωση στις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου των στοιχείων κτιρίου που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται με στόχο την οικονομικά συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας·

(γ) η επίτευξη των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

(4) Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, ώστε να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον τομέα των κτιριακών κατασκευών.

(5) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (4) ο Υπουργός συμβουλεύεται τη Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών

16.(1) Συστήνονται -

(α) η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο-

(i) της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που ενεργεί ως πρόεδρος,

(ii) του Υπουργείου Εσωτερικών,

(iii) του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

(iv) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

(v) του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών,

(vi) του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και

(vii)  του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας,

(viii) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,

(ix) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ·και

(x) της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

(β) η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο-

(i) της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που ενεργεί ως πρόεδρος,

(ii) του Υπουργείου Εσωτερικών,

(iii) του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(iv) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(ν) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(vi) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων,

(vii) του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου,

(viii) του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου,

(ix) της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(x) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,

(xi) της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών,

(xii) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,

(xiii) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης,

(xiv) του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου,

(xv) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου,

(xvi) του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου,

(xvii) του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου,

(xviii) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου,

(xix) του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών,

(xx) του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών,

(xxi) του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και

(xxii) της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

(2) Οι επιτροπές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να ρυθμίζουν, με εσωτερικούς κανόνες, τις διαδικασίες, τη δημιουργία ομάδας εργασίας και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική λειτουργία των συνεδριάσεών τους.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14, η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό -

(α) τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου· και

(β) περιοδικές αναθεωρήσεις της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15, η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό –

(α) τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων· και

(β) τις περιοδικές αναθεωρήσεις των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του παρόντος Νόμου συμβουλεύει τον Υπουργό για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας, ώστε να είναι συμβατή με τα κυπριακά δεδομένα.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό μέτρα και κίνητρα –

(α) για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων,

(β) για προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια,

(γ) για εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές,

(δ) για ενημέρωση του κοινού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

(7) Στα μέλη των Επιτροπών τα οποία δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρία σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργού:

Νοείται ότι για τον Πρόεδρο ή το μέλος της ομάδας εργασίας που είναι υπάλληλος του ευρύτερου κρατικού τομέα, δίδεται αποζημίωση μόνο για συνεδρίες που πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου

17.-(1) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα να ορίσει λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως Εντεταλμένους Επιθεωρητές για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Εντεταλμένος Επιθεωρητής έχει εξουσία -

(α) σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε κτίριο, υπό ανέγερση κτίριο, υποστατικό ή χώρο και να ελέγχει και/ή επιθεωρεί έγγραφα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό ή χώρο για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κτίριο, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή ενοίκου, επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα·

(β) να κατάσχει οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, αγαθά ή δείγματα, σε περίπτωση που εύλογα υποψιάζεται ότι διαπράχθηκε αδίκημα, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 20, τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία·

(γ) να ζητά στοιχεία και ενημέρωση για οποιαδήποτε μελέτη, πιστοποιητικό, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται ή χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή, διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει ειδοποίηση, στο κατάλληλο κατά την κρίση της πρόσωπο, στην οποία θα επισημαίνει την παράβαση και να καλεί το εν λόγω πρόσωπο να συμμορφωθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(β) Στην ίδια ειδοποίηση η αρμόδια αρχή αναφέρει τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Διοικητικό πρόστιμο

18.-(1) Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και την έκταση της παράβασης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται, ανάλογα με την περίπτωση, να καθορίσει πέραν του διοικητικού προστίμου την εφαρμογή άλλων επιπλέον μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας το κόστος των οποίων επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και να διατάξει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση.

(3) Οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(4) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(5) Ο Υπουργός, αφού εξετάσει την προσφυγή, ακούει τον προσφεύγοντα, δίδοντάς του την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, και αποφασίζει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α)να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β)να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ)να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ)να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος, οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τα προσόντα των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(β) τα προσόντα των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου, τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τον έλεγχο των τεχνικών συστημάτων κτιρίου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ειδικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση τεχνικών συστημάτων·

(γ) άλλες ειδικές απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια·

(δ) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναθεωρείται, ή ακυρώνεται·

(ε) τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(στ) το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του μητρώου ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και του μητρώου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μητρώου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι πρέπει να τηρείται για τη σωστή διαχείριση του συστήματος ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων·

(ζ) τα προσόντα των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης, τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την επιθεώρηση του συστήματος θέρμανσης·

(η) τα προσόντα των επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού, τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού·

(θ) το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του μητρώου επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού, το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του μητρώου εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μητρώου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι πρέπει να τηρείται για τη σωστή διαχείριση του συστήματος ελέγχου των επιθεωρήσεων.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση διαταγμάτων από τον Υπουργό, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να προβλέπει για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο οργανισμός αξιολόγησης∙

(β) την εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι εξετάσεις που διενεργούνται από τον οργανισμό αξιολόγησης∙

(γ) τα τέλη που θα χρεώνει ο οργανισμός αξιολόγησης για συμμετοχή στις εξετάσεις που διοργανώνει∙

(δ) τη διαδικασία αξιολόγησης των οργανισμών αξιολόγησης και τα αντίστοιχα τέλη που θα καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή∙ και

(ε) τις υποχρεώσεις των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και των επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού για επιμόρφωση σε θέματα βασικών τεχνολογικών αλλαγών και διαφοροποίησης των απαιτήσεων σε σχέση με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού∙

(στ) τη μεθοδολογία υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(ζ) τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας·

(η) τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα νέα τεχνικά συστήματα κτιρίων που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια, τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αντικαθίστανται, καθώς και τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αναβαθμίζονται·

(θ) τον τύπο και το περιεχόμενο των συστάσεων που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(ι) τον τύπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(ια) τη μέθοδο επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και του περιεχομένου της έκθεσης επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης·

(ιβ) τη μέθοδο επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και του περιεχομένου της έκθεσης επιθεώρησης του συστήματος κλιματισμού·

(ιγ) το γενικό πλαίσιο υπολογισμού για τη μελέτη εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας·

(ιδ) τη συχνότητα επιθεώρησης και ρύθμισης και ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού·

(ιε) τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο οργανισμός που ελέγχει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων·

(ιστ) το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών που δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και

(ιζ) την τροποποίηση των Παραρτημάτων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα

20. Πρόσωπο το οποίο -

(α) ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, επεξεργάζεται στοιχεία για να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, ρυθμίζει, ελέγχει ή επιθεωρεί σύστημα θέρμανσης ή σύστημα κλιματισμού βασιζόμενο, εν γνώσει του, σε λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία, με σκοπό να παραπλανήσει ή που εν γνώση του έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλείται παραπλάνηση ως προς την ενεργειακή απόδοση κτιρίου ή να προκαλείται, αδικαιολόγητα, απώλεια ενέργειας,

(β) εκδίδει έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, τους κανονισμούς ή τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, χωρίς να έχει την απαιτούμενη έγκριση ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει,

(γ) εκδίδει ή χρησιμοποιεί έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, κανονισμούς ή διατάγματα, που, εν γνώσει του, βασίζονται σε λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία ή περιέχουν, εν γνώσει του, λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσει, ή που εν γνώσει του έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλείται παραπλάνηση ως προς την ενεργειακή απόδοση κτιρίου ή να προκαλείται αδικαιολόγητα απώλεια ενέργειας,

(δ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να συμμορφωθεί µε τα μέτρα που επιβάλλει η αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή του εδαφίου (2) και (3) του άρθρου 17,

(ε) παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβιάζει τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(στ) παρουσιάζει τον εαυτό του ως ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ενώ η εγγραφή του έχει λήξει, ανασταλεί ή τερματιστεί,

(ζ) δηλώνει ότι είναι ειδικευμένος εμπειρογνώμονας για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων χωρίς να είναι τέτοιος,

(η) δηλώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος λειτουργός χωρίς να είναι τέτοιος,

(θ) δίδει πληροφορίες σε ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή στην αρμόδια αρχή ή σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό σχετικές με τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, γνωρίζοντας ότι οι πληροφορίες αυτές είναι λανθασμένες ή παραπλανητικές επί σημαντικού θέματος ή αποκρύπτοντας οποιαδήποτε ουσιώδη λεπτομέρεια,

(ι) δηλώνει ότι είναι επιθεωρητής συστήματος θέρμανσης ή επιθεωρητής συστήματος κλιματισμού, χωρίς να είναι τέτοιος,

(ια) δηλώνει ότι είναι εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων κτιρίου, χωρίς να είναι τέτοιος,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

21.-(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου, ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι του αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το αδίκημα αυτό.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

22. [Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 26(2))

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

[άρθρο 4(7)]

Πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας για τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα κτίρια και τα στοιχεία κτιρίου.

1. Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να προσδιορίζει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των στοιχείων του κτιρίου και τις οικονομικές πτυχές των σχετικών με την ενεργειακή απόδοση μέτρων και να τις συνδέει μεταξύ τους, με στόχο τον καθορισμό του βέλτιστου από πλευράς κόστους επιπέδου.

Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας συνοδεύεται από κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες διαγράφεται ο τρόπος εφαρμογής του πλαισίου κατά τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων.

Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τρόποι χρήσης, οι εξωτερικές κλιματικές συνθήκες, το επενδυτικό κόστος, η κατηγορία κτιρίου, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας (περιλαμβανομένου του ενεργειακού κόστους και της εξοικονόμησης ενέργειας), το κέρδος από την παραγόμενη ενέργεια, εφόσον ισχύει, και το κόστος διάθεσης, εφόσον ισχύει. Θα πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα που συνδέονται με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ.

Η Επιτροπή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που συνοδεύουν το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας· οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές διευκολύνουν την αρμόδια αρχή να λαμβάνει τα μέτρα που απαριθμούνται κατωτέρω και πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες μακροπρόθεσμες εξελίξεις των τιμών της ενέργειας.

Για την εφαρμογή του πλαισίου συγκριτικής μεθοδολογίας από την αρμόδια αρχή, ορίζονται γενικοί όροι που εκφράζονται με παραμέτρους. Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας απαιτεί από την αρμόδια αρχή:

-να ορίζει κτίρια αναφοράς που χαρακτηρίζονται από την αντιπροσωπευτική λειτουργία και γεωγραφική τους θέση, περιλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών κλιματικών συνθηκών. Τα κτίρια αναφοράς καλύπτουν τα κτίρια κατοικίας και τα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία, τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα,

-να ορίζει τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να εκτιμώνται για τα κτίρια αναφοράς· αυτά είναι δυνατόν να αποτελούν μέτρα για μεμονωμένα κτίρια στο σύνολό τους, για μεμονωμένα δομικά στοιχεία ή για συνδυασμό δομικών στοιχείων,

-να εκτιμά τις τελικές και πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων αναφοράς και τα κτίρια αναφοράς στα οποία εφαρμόζονται τα οριζόμενα μέτρα ενεργειακής απόδοσης,

-να υπολογίζει το κόστος (π.χ. την καθαρή παρούσα αξία) των μέτρων ενεργειακής απόδοσης (όπως αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση) κατά τον αναμενόμενο οικονομικό κύκλο ζωής που εφαρμόζονται στα κτίρια αναφοράς (όπως αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση), με την εφαρμογή των αρχών του πλαισίου συγκριτικής μεθοδολογίας.

Η αρμόδια αρχή εκτιμά τη σχέση κόστους-απόδοσης των διάφορων επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, με τον υπολογισμό του κόστους των μέτρων ενεργειακής απόδοσης κατά τον αναμενόμενο οικονομικό κύκλο ζωής. Αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό των βέλτιστων από πλευρά κόστους επιπέδων των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πλαισίου συγκριτικής μεθοδολογίας για τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους, επιπέδων των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα κτίρια και τα στοιχεία κτιρίων, καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/2012.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Παράρτημα ΙI
[άρθρο 4(5) και 8]

Οι κατηγορίες κτιρίων που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου είναι οι ακόλουθες:

1. Κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδομές, σύμφωνα με τον περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμο ή έχουν κηρυχθεί ως αρχαία μνημεία, σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου θα αλλοίωνε ουσιωδώς το χαρακτήρα τους, κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.

2. Τμήματα ή σύνολο βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιρίων ή αποθηκών, για τα οποία δεν χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών και χρησιμοποιούνται για αμιγώς βιομηχανική, βιοτεχνική  ή αποθηκευτική χρήση. Βοηθητικοί χώροι με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων για τους οποίους χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών που αποτελούν μέρος των υπό αναφορά κτιρίων.

3. Αγροτικά μη κατοικήσιμα από ανθρώπους κτίρια, τα οποία έχουν χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις ή χρησιμοποιούνται σε τομέα που καλύπτεται από ειδική συμφωνία για ενεργειακή απόδοση.

4. Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

[άρθρα 13Β(1) και 13Γ(1)]

Ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τις εκθέσεις επιθεώρησης

1. Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί τυχαία δειγματοληψία τουλάχιστον ενός στατιστικώς σημαντικού ποσοστού όλων των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που έχουν εκδοθεί κάθε χρόνο και τα επαληθεύουν.

Η επαλήθευση βασίζεται στις εναλλακτικές δυνατότητες που αναφέρονται κατωτέρω ή σε ισοδύναμα μέτρα:

(α) έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων υπολογισμού για το κτίριο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, και των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό·

(β) έλεγχος των δεδομένων υπολογισμού και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων που έγιναν·

(γ) πλήρης έλεγχος των δεδομένων υπολογισμού για το κτίριο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, πλήρης επαλήθευση των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων που έγιναν, και επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, εφόσον είναι δυνατόν, για να ελεγχθεί η αντιστοιχία μεταξύ των προδιαγραφών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και του πιστοποιηθέντος κτιρίου.

2. Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί δειγματοληψία ενός, τουλάχιστον στατιστικώς, σημαντικού ποσοστού όλων των εκθέσεων επιθεωρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και των εκθέσεων επιθεωρήσεων των συστημάτων κλιματισμού που έχουν εκδοθεί κάθε χρόνο και υποβάλλει τις εν λόγω εκθέσεις σε επαλήθευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Παράρτημα ΙV

Κοινό γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

[άρθρο 2(1) και 14(1)]

Α. 1. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου προσδιορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης ή της πραγματικής ετήσιας ενέργειας που καταναλώνεται για να καλυφθούν οι διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση και περιλαμβάνουν τις ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης (ενέργεια που απαιτείται για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση) για να διατηρηθούν οι επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας του κτιρίου και οι οικιακές ανάγκες ζεστού νερού.

2. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται κατά διαφανή τρόπο και περιλαμβάνουν δείκτη ενεργειακής απόδοσης και αριθμητικό δείκτη τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, βάσει των παραγόντων πρωτογενούς ενέργειας ανά φορέα ενέργειας, που ενδέχεται να βασίζονται στους εθνικούς ή περιφερειακούς ετήσιους σταθμισμένους, μέσους όρους ή σε ειδική τιμή για την επιτόπια παραγωγή.

Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να είναι συνεπής προς την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένης της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

3. Η μεθοδολογία καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων παραγόντων:

(α) τα ακόλουθα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χωρισμάτων του):

(i) θερμοχωρητικότητα·

(ii) μόνωση·

(iii) παθητική θέρμανση·

(iv) στοιχεία ψύξης· και

(v) θερμικές γέφυρες·

(β) εγκατάσταση θέρμανσης και παροχή ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των μονώσεών τους·

(γ) εγκαταστάσεις κλιματισμού·

(δ) φυσικό και μηχανικό αερισμό , που μπορεί να περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα·

(ε) ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού (κυρίως στον τομέα που δεν αφορά την κατοικία)·

(στ) σχεδιασμό, θέση και προσανατολισμό του κτιρίου, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών·

(ζ) παθητικά ηλιακά συστήματα και ηλιακή προστασία·

(η) κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιδιωκόμενες συνθήκες εσωτερικού κλίματος.

(θ) εσωτερικά φορτία.

4.  Η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων λαμβάνεται υπόψη όπου σχετίζεται με τους υπολογισμούς:

(α) τοπικές συνθήκες έκθεσης στον ήλιο, ενεργητικά ηλιακά συστήματα και άλλα συστήματα θέρμανσης και ηλεκτρισμού βασιζόμενα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

(β) ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη με συμπαραγωγή·

(γ) συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου·

(δ) φυσικός φωτισμός.

5. Για τον σκοπό αυτού του υπολογισμού, τα κτίρια κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μονοκατοικίες διαφόρων τύπων·

(β) συγκροτήματα διαμερισμάτων·

(γ) γραφεία·

(δ) εκπαιδευτικά κτίρια·

(ε) νοσοκομεία·

(στ) ξενοδοχεία και εστιατόρια·

(ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις·

(η) κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου·

(θ) άλλα είδη κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια.

Β. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πλαισίου συγκριτικής μεθοδολογίας για τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους, επιπέδων των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα κτίρια και τα στοιχεία κτιρίων, καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/2012.

Παράρτημα
[Διαγράφηκε]