Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

4.-(1) Κάθε νέο κτίριο, καθώς και κάθε κτίριο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων που υφίσταται ριζική ανακαίνιση, πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), ο μελετητής, όπως αυτός καθορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο ή σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, τους οποίους υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε6) του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου.

(3) Οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ετοιμάζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος που αναφέρεται στο εδάφιο (4) ή άλλου λογισμικού που τυγχάνει της αποδοχής της αρμόδιας αρχής.

(4) Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει λογισμικό πρόγραμμα, που διαθέτει δωρεάν, με βάση το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως καθορίζεται στο διάταγμα μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στα κτίρια που εμπίπτουν στις κατηγορίες κτιρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι .